Kvalitetsgranskning av sociologi i Treklövern

Den 15 januari var det upptaktsmöte för att kvalitetsgranska kluster tre inom Treklövern. De ämnen som ingår är sociologi, arbetsvetenskap, genusvetenskap samt ledarskap och organisation. Nästa steg är att respektive lärosäte arbetar vidare med sina självvärderingar. I maj är det dags för platsbesök och bedömargruppernas rapporter väntas i september.

Anna-Maria och Roine 16-9.jpg
Till höger utvärderingsansvarig Roine Johansson vid Mittuniversitetet och till vänster biträdande utvärderingsansvarig Anna-Maria Sarstrand Marekovic vid Linnéuniversitetet.

Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern.

I utvärderingsmodellen grupperas utbildningar med liknande innehåll i kluster. Utbildningarna i ett kluster granskas av en bedömargrupp med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet.

Nu är det dags för nästa omgång utbildningar att utvärderas. Det är kluster nummer tre med utbildningar mot examina i sociologi som berörs vid Mittuniversitetet.

Självvärderingar och platsbesök

Vid upptaktsmötet den 15 januari träffades den utsedda bedömargruppen och utbildningsrepresentanter för att fastställa tidsplan och presentera utvalda lärandemål. Under våren kommer lärosätena att göra sina självvärderingar, som tillsammans med ett drygt fyrtiotal självständiga studentarbeten ligger till grund för granskningsarbetet. Dessa kompletteras med intervjuer av ledning, lärare och studenter vid platsbesök och distansmöten i maj. I oktober kommer bedömargruppens slutrapport.

– Det blir ett tillfälle för respektive lärosäte att samla in de goda exemplen på hur de arbetar med bland annat att säkerställa studentens lärande och hur akademi tillsammans med omgivande samhälle gemensamt kan producera ny kunskap. Jag tror också att vi kommer ett steg framåt i vad jämställdhetsintegrering betyder i praktiken. Det ser jag fram emot, säger Roine Johansson, utvärderingsansvarig för kluster tre och professor i sociologi vid Mittuniversitetet.

Gemensam sak för ett bra kvalitetsarbete

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten infördes under 2016 vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Syftet är att både kontrollera utbildningarnas kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling.

Läs mer om bakgrunden till samarbetet kring kvalitetsfrågorna inom Treklövern på medarbetarportalen

För mer information om arbetet i kluster tre, kontakta:
Roine Johansson, 010-142 81 53