Högt betyg åt lärarutbildningens arbete med praktik i skolan

Mittuniversitetets arbete med att höja kvaliteten på lärarutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildning har gett goda resultat. En aktuell utvärdering visar att lärosätet i hög grad uppnått målen med kvalitetsutveckling av verksamhetsförlagd utbildning och kompetensförsörjning i regionen.

23592928-rear-view-of-mature-college-student-askin.jpg

Mittuniversitetets lärarutbildningar arbetar ständigt med att höja kvaliteten på utbildningarna. I en nyligen publicerad rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) redovisas en utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor och verksamhetsförlagd utbildning. Mittuniversitetet har, enligt rapporten, lyckats skapa en större närhet till skolornas huvudmän, skolledare och handledare än tidigare, vilket ses som en viktig plattform för fortsatt god samverkan.

Arbetet med övningsskolor, ett samarbete med kommunerna i regionen, innebär att skolans personal utbildas för att nå samförstånd kring vilka förväntningar och behov som finns från både skolorna och lärosätet. På så vis ökar kunskaperna och engagemanget, och praktikperioden får större möjligheter till ett givande kunskapsutbyte för båda parter.

- Vi är mycket glada över att utvärderingen uppmärksammar den goda samverkan vi har med kommunerna kring övningsskolorna och studenternas praktik, säger Peter Degerman, vicedekan på fakulteten för humanvetenskap Det är en avgörande faktor när det gäller vår möjlighet att ge god utbildning liksom kommunernas möjlighet att trygga kompetensförsörjningen.

Utvärderingen har pågått under 2018-2019, och djupintervjuer har skett med både skolornas personal, liksom studenter och kursansvariga på Mittuniversitetet, som är ett av femton deltagande lärosäten.

Här kan du läsa hela rapporten:  Övningsskolor och övningsförskolor – Fallstudie inom lärar- och förskollärarutbildningar