Mittuniversitetets hållbarhetspris delades i år ut för första gången på Akademisk högtid, tillsammans med flera andra utmärkelser. Mottagare av hållbarhetspriset var studenterna Klara Persson och Ida Ljunggren vid Turism och destinationsutvecklingsprogrammet. Övriga pristagare var Katarina Giritli Nygren, Jörgen Sparf, Anna Longueville, Sven Olofsson samt ett stort antal meriterade lärare.

akademiskhogtid2019.jpg

Hösten 2018 inrättade Mittuniversitetet ett pris för bästa självständiga arbete eller examensarbete inom hållbar utveckling. I år är första gången som utmärkelsen delades ut vid vår akademiska högtid och 2019 års hållbarhetspris tilldelades studenterna Klara Persson och Ida Ljunggren för deras kandidatuppsats vid Turism och destinationsutvecklingsprogrammet ”No (wo)man is an island – A qualitative research depicting cultural impacts on female tourism entrepreneurs in the communal society of Samoa”. Motiveringen till priset lyder: ”Det självständiga arbetet har ur perspektiven relevans, utformning och originalitet bedömts vara mycket god. Uppsatsen berör för turismen ett betydelsefullt område som utveckling i perifera områden och att turismutveckling i sig är ett komplext område. Arbetet handlar om att kombinera traditionella kulturer med etablerade kunskaper och strategier vilket i sin tur ger möjlighet att inkludera rättviseperspektivet i hållbarhetsarbetet.” Tyvärr kunde varken Klara Persson och Ida Ljunggren närvara vid ceremonin.

Vetenskapspris till Katarina Giritli Nygren
Ett annat pris som delade ut under högtiden var Nordeas Norrlandsstiftelses vetenskapliga pris, som gick till professor Katarina Giritli Nygren vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Priset går till forskare på Mittuniversitetet för vetenskaplig excellens och potential och forskningen ska vara till gagn för regionen och bedömas ha relevans för bankens verksamhet.

Motiveringen lyder: ”Katarina Giritli Nygrens vetenskapliga arbete kännetecknas av en kombination av avancerad teoretisk utveckling och en tillämpad och lokalt förankrad forskning. Hon har under senare år uppvisat en imponerande produktion av högkvalitativa vetenskapliga publikationer i form av artiklar, konferensbidrag, rapporter och böcker. Hennes specifika forskningsområden inkluderar bland annat sociologisk riskforskning och social hållbarhet och har bedrivits inom ramen för ett antal projekt som relaterar till regionala utvecklingsprocesser. Hennes vetenskapliga arbete har bidragit till kunskap med en direkt koppling till det omgivande samhället och de dagsaktuella utmaningar som är viktiga för regionen. Det inkluderar även frågor som har en indirekt bäring på bank- och försäkringsbranschen.”


Katarina Giritli Nygren

Stipendium till Jörgen Sparf
Kungliga Skytteanska samfundet stipendium delades ut till Fil. dr Jörgen Sparf, vid Risk- och krisforskningscentrum, med motiveringen: ”Fil. dr Jörgen Sparf är en produktiv forskare inom området organisatoriska aspekter av krishantering vid Risk- och krisforskningscentrum. Han har dessutom iklätt sig rollen som forskningsledare. Jörgen Sparf har framgångsrikt dragit in stora externfinansierade forskningsprojekt och erhållit prestigefyllda internationella uppdrag för EU och FN.”

Kungliga Skytteanska samfundet bildades år 1957 och är en av de 18 kungliga akademierna i Sverige. Dess uppgift är att stödja och uppmärksamma Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling.


Jörgen Sparf

Prisade för pedagogiska insatser
Mittuniversitetets förenade studentkårers pedagogiska pris är en utmärkelse för framstående pedagogiska insatser inom Mittuniversitetet där pedagogiskt nytänkande och studenternas lärande särskilt uppmärksammas. Stipendiet syftar till att ge studenterna en möjlighet att belöna pedagogisk excellens inom universitetet. Priset är på 10 000 kr och utbetalas till den institution där pristagaren har sin anställning. 2019 har Mittuniversitetets förenade studentkårers pedagogiska pris två pristagare.

Årets pristagare är universitetsadjunkt Anna Longueville vid institutionen för ekoteknik och hållbart byggande, och universitetsadjunkt Sven Olofsson vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Motiveringen för Anna Longueville lyder: ”Anna har ett stort intresse för pedagogik vilket blir märkbart för studenterna genom att hon testar olika grepp och är väldigt mottaglig för feedback på vad de tycker funkar eller inte. Hon har en tydlig pedagogisk tanke bakom de uppgifter studenterna får göra och detta har lett till att de känner att deras lärande har kunnat utvecklas. En eftermiddag kan verkligen göra skillnad med rätt lärare och detta har studenterna fått erfara med Anna. En av hennes starkaste egenskaper är att hon är lyhörd och är snabb på att göra ändringar. Studenterna tycker även att Anna på ett bra sätt förmedlar för dem att de är här för att lära sig och att det är okej att göra misstag vilket skapar förståelse och trygghet i gruppen. Det främjar lärande och har fått studenterna att våga misslyckas och därmed nått resultat de inte skulle gjort annars. Anna har en stark vilja att lära ut och att hon är väldigt mån om att studenterna ska få med sig rätt kunskap. Hon har strävat efter att bygga upp dem som individer som ska komma ut i arbetslivet och tro på sig själva och sin förmåga. Detta tycker studenterna är den bästa lärdomen de har kunnat få och de tycker det är en unik färdighet Anna besitter som lärare.”


Anna Longueville

Motiveringen för Sven Olofsson lyder: ”För sitt kreativa och interaktiva sätt att undervisa tilldelas Sven i år det pedagogiska priset. Sven är duktig på att få studenterna delaktiga i lärandet, samt underlättar för studenterna att klara hans kurser genom att på ett kreativt sätt förändra formen för examination. Istället för krystade tentatillfällen då man riskerar att ha en dålig dag har studenterna löpande skrivit och omarbetat hemtentor, vilket även varit bra förberedelse inför uppsatsskrivande. Som handledare har Sven utfört sitt uppdrag med bravur med bra feedback, dialog och genom att delge nya, intressanta aspekter på texter och forskning. På historiedidaktiken har han gett studenterna bästa möjliga utbildning som är djupt förankrad i verkligheten likväl som i forskning och teoriböckerna. Eftersom Sven även undervisar inom gymnasieskolan, har han många exempel från verkligheten, något som ger guldkant i utbildningen för historielärarstudenterna.” 


Sven Olofsson

Utnämning av meriterade lärare
Förutom hållbarhetspriset var det också första gången som meriterade lärare utnämndes på Akademisk högtid och de personer som presenterades är första kullen att bli klara. Bakgrunden är att Mittuniversitetet vill ge universitetets lärare möjlighet att utveckla sin pedagogiska kompetens och även få den bedömd och därmed bli meriterad. Meriteringen sker stegvis med utnämning till meriterad lärare i första steget och med möjlighet att i en fortsättning ansöka om excellent nivå. På detta sätt vill Mittuniversitetet bidra till ökad kvalitet i utbildningen genom att stimulera lärare att utveckla sin pedagogiska kompetens och uppmuntra våra institutioner att skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling.

Årets meriterade lärare:
Universitetsadjunkt Rosemarie Ankre vid institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism
Universitetslektor Sebastian Bader vid institutionen för elektronikkonstruktion
Universitetslektor Heléne Dahlqvist vid institutionen för hälsovetenskap
Universitetslektor Karina Göransson vid institutionen för design
Universitetslektor Marcia Håkansson Lindqvist vid institutionen för utbildningsvetenskap
Universitetslektor Ulf Jennehag vid institutionen för informationssystem och –teknologi
Universitetslektor Åsa Tjulin vid institutionen för hälsovetenskap
Universitetsadjunkt Erik Öberg vid institutionen för data- och systemvetenskap