Dags att söka medel från samverkansavtalet med Östersunds kommun

Nu ombeds medarbetare att komma in med ansökningar för perioden 2020-2022. Utlysningen gäller projekt som startas under 2020 och de kan vara antingen ett eller fleråriga. Sista ansökningsdag är 6 maj 2019.

Ovalen med staden 2-1.jpg

Mittuniversitetet och Östersunds kommun har ett ömsesidigt intresse av att samverka för att stärka och utveckla verksamheten vid campus Östersund och att bidra till en långsiktig hållbar tillväxt i Östersunds kommun.

Utgångspunkter för samverkan är att satsningarna inte ska ha formen av grundstöd till olika verksamheter utan huvudsakligen bidra och leda till utveckling utöver ordinarie verksamhet. Parterna ska vid bedömning av olika projekt ta hänsyn till möjligheterna att via medfinansiering kunna växla upp avsatta medel.

Samverkan ska i första hand fokusera på områden i anslutning till:
·         idrott/vintersport
·         sportteknologi
·         besöksnäring/outdoor
·         risk och kris

De är tematiska områden som är profilerande och prioriterade av både kommunen och universitetet. Dessutom ska områdena samverkan och kompetensförsörjning prioriteras. Andra områden av ömsesidigt intresse ska också kunna erhålla stöd.

Styrgruppen, som även fungerar som beslutsgrupp, för samverkansavtalet består av:
Anders Wennerberg, kommundirektör
Per Johansson, tillväxtchef
Anders Fällström, rektor
Håkan Wiklund, prorektor forskning

Ansökningar som ligger inom ramen för de fyra forskningscentra som särskilt nämns i avtalet skall skickas in av centrumledaren med en inbördes prioritering. Övriga ansökningar, inklusive projekt inom områdena samverkan och kompetensförsörjning, görs av den sökande efter godkännande av prefekt alt avdelningschef.

Det fullständiga avtalet samt mallen för projektansökningar finns här.

Frågor kring utlysningen kan ställas till:
Håkan Wiklund, prorektor forskning, 010-142 83 85
Niklas Bergman, handläggare FO-rådet, 010 – 142 80 15

Samtliga ansökningar skall göras i den mall som finns framtagen. Ansökningarna ska vara inkomna till niklas.bergman@miun.se senast måndag 6 maj 2019.

Styr-/beslutsgruppen har möte den 28 maj kl 13.00 – 16.30. Ambitionen är att samtliga inkomna ansökningar ska få göra en muntlig presentation för gruppen under mötet. Beslut om fördelning av projektmedel sker i september.