UKÄs utvärdering av lärarutbildningarna klar

Ett intensifierat utvecklingsarbete genomförs för att stärka lärarutbildningarna som ett resultat av Universitetskanslersämbetets genomlysning.

Sundsvall_X2L3220_TS.jpg

− Vi tar synpunkterna kring våra utbildningar på största allvar och det är vårt ansvar att använda genomlysningen som vägledning. Vi har redan påbörjat en översyn av organisationen och det arbetet tar fart på allvar nu. Under det kommande året ska vi genomföra de åtgärder som behövs för att stärka utbildningarna och komma tillrätta med de brister som påtalas, säger Peter Degerman, vice dekan för lärarutbildningarna.

Till grund för utvecklingsarbetet ligger utvärderingen som UKÄ har genomfört vid 48 grundlärarutbildningar och 19 förskollärarutbildningar. För Mittuniversitetets del omfattar granskningen inriktningarna förskollärare, årskurs 1-3, årskurs 4-6 samt lärare som ska arbeta i fritidshem. Universitetskanslersämbetet konstaterar i sin utvärdering att förutsättningar, utformning, genomförande och resultat för inriktningarna inte är tillfredsställande. Däremot bedöms studentperspektiv, arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.

− Det är av yttersta vikt att våra lärarutbildningar håller god kvalitet och nu skärper vi vårt utvecklingsarbete. Skolsektorn står inför stora utmaningar eftersom det råder lärarbrist på de allra flesta håll i landet och vår roll är att förse regionen och skolsektorn med kompetent personal, säger Peter Degerman.

Universitetskanslersämbetet summerar resultatet i korthet i sitt pressmeddelande:

  • I utvärderingen ingår sammanlagt 20 universitet och högskolor
  • Sammanlagt har 67 utbildningar granskats. Av dessa får 35 hög kvalitet och 32 ifrågasatt kvalitet
  • Förskollärarutbildningen: 11 utbildningar får hög kvalitet och 8 ifrågasatt kvalitet
  • Grundlärarutbildningar: 24 utbildningar får hög kvalitet och 24 ifrågasatt kvalitet
  • Grundlärarutbildningen inriktning fritidshem: 8 utbildningar får hög kvalitet och 4 ifrågasatt kvalitet
  • Grundlärarutbildningen inriktning förskoleklass och årskurs 1–3: 7 utbildningar får hög kvalitet och 11 ifrågasatt kvalitet
  • Grundlärarutbildningen inriktning årskurs 4–6: 9 utbildningar får hög kvalitet och 9 ifrågasatt kvalitet

För Mittuniversitetets del handlar de åtgärder som nu ska genomföras främst om fler rekryteringar av forskare och lärare, att åstadkomma en närmare koppling mellan lärarutbildningarna och forskning samt att utveckla de olika utbildningsformerna som finns för lärarutbildningarna.

− Var och en av oss som får kritik har ett långsiktigt, omfattande och i vissa stycken tufft arbete framför oss för att möta de krav som Universitetskanslersämbetet ställer. De som studerar lärarutbildningar hos oss just nu kommer också att kunna ta del av de förbättringar som genomförs, säger Peter Degerman.

– Vi är halvvägs igenom utvärderingen av kvaliteten på dessa lärarutbildningar och lärosätena har nu ett år på sig att rätta till de brister som bedömargrupperna har identifierat. Det här kan alltså inte ses som en slutgiltig temperaturmätning av lärarutbildningarna, säger Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ, i pressmeddelandet från Universitetskanslersämbetet.

Senast 15 april 2020 ska Mittuniversitetet redogöra för Universitetskanslersämbetet hur bristerna åtgärdas.

UKÄs pressmeddelande hittar du här.