Kvalitetsrapporter inom Treklövern för huvudområdena kulturgeografi och turismvetenskap

Stort engagemang i verksamheterna och vilja till ständigt utvecklingsarbete, samt god arbetslivsanknytning. Det genomsyrar alla utbildningar inom huvudområdena kulturgeografi och turismvetenskap vid Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet enligt Treklövern-rapporterna, kluster 4.

MI7A8843.jpg

Bedömargruppens övergripande intryck är att huvudområdena kulturgeografi och turismvetenskap vid Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet – Treklövern - uppnår ställda krav på kvalitet.

Bedömargruppen har utvärderat studenternas förutsättningar och resultat i förhållande till examensmålen samt utvecklings- och kvalitetssäkringsprocesserna. För att göra det har de tagit del av underlag såsom självständiga arbeten, självvärderingar och intervjuer med studenter, lärare och studierektorer/programansvariga vid platsbesök på respektive lärosäte.

I alla tre rapporter finns ett antal punkter som bedömargruppen anser är bra, som de anser kan åtgärdas och som de anser bör åtgärdas för att förbättra kvalitén på huvudområdena inom utbildningarna. För Mittuniversitetets huvudområden kulturgeografi och turismvetenskap lyfter bedömargruppen fram den goda forskningsanknytningen, särskilt för studenter på master- och magisternivå, samt den starka anknytningen till arbetslivet och branschen.

- Det är roligt att någonting vi jobbat och jobbar hårt med lyfts fram! Även vårt arbete med att integrera jämställdhetsperspektivet i utbildningarna anses bra. Vi har såklart också fått några viktiga rekommendationer för vad som kan eller bör åtgärdas, till exempel olika aspekter av studenters kunskaper i metod och ämnesteoretiska fördjupningar. Förutom att vi inom dessa huvudområden kommer att fortsätta utvecklingsarbetet och inom ett år lämna förslag på och vidta åtgärder utifrån bedömargruppens rekommendationer, så är vår förhoppning att rapporterna ska kunna ligga till grund för gemensamma diskussioner mellan huvudområdena och lärosätena i klustret, säger Maria Lexhagen, utvärderingsansvarig för kluster 4.

Läs hela slutrapporten här.

Kontakt: Maria Lexhagen, 010-142 83 39, maria.lexhagen@miun.se


Gemensam sak för ett bra kvalitetsarbete

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten infördes under 2016 vid Karlstad universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Bakgrunden är att att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet UKÄ. Syftet är att både kontrollera utbildningarnas kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling.

Läs mer om bakgrunden till samarbetet kring kvalitetsfrågorna inom Treklövern på medarbetarportalen.