Treklöverns kvalitetsgranskare besöker Mittuniversitetet

Den 21-23 maj gjorde Treklöverns bedömargrupp för ämnena sociologi, arbetsvetenskap, genusvetenskap samt ledarskap och organisation platsbesök på Mittuniversitetet, Campus Östersund.

Platsbesök-K3-20190521.jpg
Bedömargrupp för kluster tre övre raden från vänster: Hampus Hörberg, Anna-Maria Sarstrand Marekovic, Kristina Fjelkestam, Andreas Henriksson, Agnes Källgren, Pistis Muya. Sittande från vänster: Eva Källhammer, Elisabeth Berg, Roine Johansson.

Under våren 2019 har kluster tre arbetat med självvärderingar, som bedömargruppen sedan fått ta del av, tillsammans med självständiga studentarbeten från respektive utbildningsprogram. Platsbesöket omfattar kortare möten där lärare och studenter som representerar våra utbildningar intervjuas separat. Representanter från Karlstads universitet och Linnéuniversitetet har intervjuats på distans.

– Det här är ett bra sätt att utvärdera eftersom vi får ta del av utbildningarna som helhet ur såväl lednings-, lärar- som studentperspektiv. Men det negativa var att från vissa utbildningar fanns inga studenter representerade. När vi frågade varför så kom det fram att när de fick frågan så undrade de om de fick ersättning för jobbet, och jag kan tycka att det är rimligt med en symbolisk ersättning för att delta i denna typ av utvärdering, säger Elisabeth Berg, ordförande för bedömningsgruppen och professor i sociologi vid Luleå tekniska universitet.

Efter platsbesöket väger bedömargruppen samman utvärderingen av självständiga arbeten, självvärderingarna och intervjuerna som gjorts och i slutet av september redovisas rapporten med rekom­menda­tioner för framtida utveckling av utbildningarna.

– Något som slår mig är att de vi intervjuar verkar allmänt underbemannade och utarbetade, det gäller alla ämnesområden och oavsett lärosäte. Men nu har vi skaffat oss lite sommarjobb, vi ska skriva en utvärderingsrapport för vart och ett av de tre lärosätena. Det ska vara klart till tidig höst och levereras i slutet av september, säger Roine Johansson utvärderingsansvarig och professor i sociologi vid Mittuniversitetet.

Treklövern – Ett gemensamt utvärderingssystem

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten infördes under 2016 vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet, kallat Treklövern. Syftet är att både kontrollera utbildningarnas kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling. Läs mer om bakgrunden till samarbetet kring kvalitetsfrågorna inom Treklövern på medarbetarportalen.

Bedömargruppen för kluster tre består av:

Ordförande (extern ledamot)
Elisabeth Berg, Luleå tekniska universitet

Utvärderingsansvarig
Roine Johansson, Mittuniversitetet

Biträdande utvärderingsansvariga
Andreas Henriksson, Karlstad universitet
Anna-Maria Sarstrand Marekovic, Linnéuniversitetet

Extern ledamot
Kristina Fjelkestam, Stockholms universitet

Arbetslivsrepresentant
Eva Källhammer, Jämställdhetsmyndigheten

Studeranderepresentanter
Pistis Muya, Mittuniversitetet
Agnes Källgren, Karlstads universitet
Hampus Hörberg, Linnéuniversitetet

Tidigare artikel om kvalitetsgranskningen i kluster tre

För mer information om arbetet i kluster tre, kontakta:
Roine Johansson, utvärderingsansvarig