Kvalitetsrapport för utbildningsprogrammen inom biologi, kemi och miljövetenskap klar

Nu är slutrapporten från Treklöverns kvalitetsutvärdering av Mittuniversitetets utbildningar mot examina inom ämnena biologi, kemi och miljövetenskap klar. Rapporten lyfter fram både goda exempel och sådant som behöver åtgärdas.

Sundsvall_TS_0136.jpg

Detta är andra omgången av utvärderingar enligt Treklöver-modellen. I rapportens förord ställer bedömargruppen en rad frågor kring utbildningskvalitet som respektive lärosäte kan problematisera kring. Bedömargruppen ger samtidigt förslag kring utveckling av Treklöver-processen.

Lärarlagen inom ämnesområdena biologi, kemi och miljövetenskap visar intresse och engagemang för sina studenter och utbildningar samt för kvalitetsfrågor. Även intresse för samverkan, Master by Research som utbildningsform samt studentrepresentation är några goda exempel som lyfts i rapporten.

Några saker som vi behöver arbeta vidare med är att säkerställa att alla lärandemål examineras enligt HF, att stärka lärares pedagogiska kompetens, samt att utarbeta ett mer effektivt system för kursvärderingar.

– Vi har haft ett fantastiskt givande och roligt samarbete i vår bedömargrupp under året. Vi hoppas att denna rapport kan vara ett stöd och inspirera i det framtida kvalitetsarbetet. Vi kan vara nöjda med våra utbildningar, samtidigt som vi ser vissa utmaningar som vi behöver jobba vidare med. Det gäller exempelvis kursvärderingar och programutvärderingar av program med få studenter. Rapporten har skickats till respektive ämne som nu kommer att påbörja arbetet med att ta fram handlingsplaner för det framtida kvalitetsarbetet, berättar Håkan Edlund, biträdande utvärderingsansvarig för kluster 12.

Läs rapporten

Gemensam sak för ett bra kvalitetsarbete

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten infördes under 2016 vid Karlstad universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet UKÄ. Syftet är att både kontrollera utbildningarnas kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling.

Läs mer om bakgrunden till samarbetet kring kvalitetsfrågorna inom Treklövern på medarbetarportalen.