Mittuniversitetets yttrande om STRUTEN fastställt

Det sammantagna system som styr- och resursutredningen (STRUTEN) föreslår får stöd av universitetet. Men vi är kritiska till hur resursfördelningsmekanismerna föreslås fungera.

Sundsvall_SP_0095.jpg

Utredningen har diskuterats i bland annat universitetsstyrelsen, nämnder och råd. Den föreslår långtgående förändringar av hur högskolans styrning och resurstilldelning ska fungera. Styrsystemet orienteras utifrån en fyraårscykel som vägleds av en samlad högskoleproposition, med enskilda överenskommelser mellan lärosätena och regeringen utifrån denna. För resurstilldelningssystemet föreslås bland annat att uppdelningen mellan utbildnings- och forskningsresurser upphör, men att resurserna fortfarande beräknas utifrån mekanismer anknutna till utbildning respektive forskning.

För utbildningen införs en fast basresurs omfattande hälften av dagens takbelopp, medan den andra halvan enbart beräknas utifrån antalet helårsstudenter som lärosätet producerar i förhållande till ett volymmål. För forskningen föreslås ett nationellt mål om att minst hälften av forskningsresurserna ska ta form av direkta statsanslag, samt tre olika modeller för hur nya forskningsresurser kan fördelas framöver. Därutöver föreslår utredningen ett antal kompletterande principer och mekanismer kring samverkan och jämställdhet, i flera fall knutna till de lärosätesvisa överenskommelserna, samt stärkt författningsskydd för bland annat akademisk frihet. 

Remissvar

Mittuniversitetet anger i yttrandet om förslagen att styr- och resursutredningen sammantaget representerar ett steg i rätt riktning. Vi stödjer det styrsystem som föreslås, men betonar att dialogen kring överenskommelserna måste ske sammanhållet och präglas av ömsesidighet. Vi stödjer också principerna bakom resurstilldelningssystemet, men ställer oss kritiska till flera av de praktiska lösningarna. Bland annat anser vi att den genomsnittsersättning för helårsstudenterna som föreslås gälla riskerar att få en konserverande effekt för utbildningsutbudet, och att den historiskt baserade fördelningen av medel som föreslås på flera punkter riskerar att motverka den dynamik som eftersträvas i det dialogbaserade styrsystemet.

Under remissprocessen har universitetet även haft en dialog med Region Jämtland Härjedalen som lett fram till gemensamma ställningstaganden. De är inte utsedda som remissinstans men kommer ändå lämna ett eget yttrande till stöd för oss. 

Mittuniversitetets remissvar