Utbildningarna inom ämnet psykologi bedöms som välfungerande av Treklövern

Slutrapporten är klar för kluster fem i Treklöverns granskning, den omfattar examen inom psykologi och kriminologi. Utbildning inom ämnet psykologi vid Mittuniversitetet kommer väl ut och bedöms som välfungerande.

MI7A5552.jpg

Bedömargruppen har granskat fristående kurser i psykologi och psykologprogrammet vid Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet liksom det nedlagda kandidatprogrammet i kriminologi, det planerade kandidatprogrammet i kriminologi, och pågående distanskurser i kriminologi vid Mittuniversitetet. 

– Det har varit väldigt lärorikt att arbeta med utvärderingen, främst genom inblicken i hur andra lärosäten arbetar. Det ger många idéer till hur utbildningen kan förbättras. På det hela taget så fungerar alla lärosätenas utbildning bra, alla tre har ju relativt nyligen startat psykologprogram, vilket ju är en utmaning. Jag är övertygad om att det nätverk som vi på detta sätt arbetat upp inom Treklövern kommer att vara till nytta även i framtiden, utan formaliserade utvärderingsprojekt, säger Ingrid Zakrisson, professor i psykologi och biträdande utvärderingsansvarig.

Ett övergripande positivt intryck

Ämnet psykologi vid Mittuniversitetet är överlag ett fint intryck tycker bedömargruppen. De har granskat självständiga arbeten, läst självvärderingar och följt upp med intervjuer under platsbesöket. De menar att både kurser och program i huvudsak är välfungerande. Men även om helhetsintrycket är positivt har bedömargruppen identifierat områden som kan och bör åtgärdas för att förbättra kvaliteten på utbildningarna. Många av dessa punkter har redan identifierats i självvärderingarna vilket innebär att åtgärder till förändring i vissa fall redan har vidtagits eller planeras att vidtas. 

Kriminologi svårutvärderat

Bedömningsgruppen fann det mycket svårt att utvärdera ämnesområdet kriminologi eftersom Mittuniversitetet inte har något kriminologiprogram i sitt nuvarande utbildningsutbud. Utvärderingen som trots allt gjordes byggde därför på det nedlagda kandidatprogrammet i kriminologi, det planerade kandidatprogrammet i kriminologi, och pågående distanskurser i kriminologi.

– Kriminologiämnet ser resultatet från treklöverns utvärdering som väldigt positivt och som att bedömargruppen har ett förtroende för det planerade kandidatprogrammet i kriminologi, vilket vi hoppas kommer att finnas i Mittuniversitetets utbildningsutbud inom en snar framtid, säger Teresa Silva, docent och ämnesansvarig för kriminologi vid Mittuniversitetet.  

– Ämneskollegiet har som mål att erbjuda framtida studenter den bästa utbildningen och känner därför en stor tillfredsställelse då bedömargruppen menade att innehållet i programmet svarar mot samhällets behov och att det har goda möjligheter att förbereda studenterna för arbetslivet. De brister i måluppfyllelsen som hittades för det gamla kandidatprogrammet är inte något som oroar oss då just det programmet inte ska erbjudas i framtiden, fortsätter Teresa Silva.

Du hittar hela slutrapporten för kluster fem här

Kontakt: Ingrid Zakrisson, 010-14 28 333, Ingrid.Zakrisson@miun.se

Gemensam sak för ett bra kvalitetsarbete

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten infördes under 2016 vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Syftet är att både kontrollera utbildningarnas kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling.

Läs mer om bakgrunden till samarbetet kring kvalitetsfrågorna inom Treklövern på medarbetarportalen.