Inriktningsbeslut om två betygsskalor

Beslutet öppnar upp för att även kunna använda en tregradig betygsskala. Utbildningar som har behov av att omarbeta kursplaner för ändring av betygsskala från våren 2020 har nu möjlighet att göra det.

miun3559.jpg

Utbildningsrådet har under våren arbetat med frågan om betygsskalor och diskuterat för- och nackdelar med användning av olika betygsskalor. Ett förslag att utöka det gällande beslutet om betygsskalor med en tregradig betygsskala har varit ute på remiss till nämnder, råd, ämneskollegier m. fl. En övervägande majoritet av de som svarade är positiva till förändringen även om vissa justeringar behöver ske innan beslut. 

Några utbildningsprogram har en önskan att ändra betygsskala till antagningen våren 2020. För att möjliggöra det har rektor fattat ett inriktningsbeslut (dnr: MIUN 2019/1223) som innebär att utbildningsrådet jobbar vidare med frågan om betygsskalor med inriktningen att Mittuniversitetet ska tillämpa två betygsskalor, en målrelaterad sjugradig betygsskala (A‐F) och en målrelaterad tregradig betygsskala (Väl godkänd/Godkänd/Underkänd). 

Utöver den sjugradiga och tregradiga betygsskalan så ska det även i fortsättningen finnas en tvågradig betygsskala med betygen Godkänd/Underkänd och som tidigare ska det krävas dispens för att använda den tvågradiga skalan på huvuddelen av en kurs. Men kriterierna för dispens ska förtydligas. 

Under hösten ska en handläggningsordning som tydliggör processen vid byte av betygsskalor tas fram, därefter tas det slutliga beslutet om införande av två betygsskalor. 

Information om utbildningsrådet