Treklöverns rapport om kvalitet i ämnet juridik

I maj var de på platsbesök. Nu är slutrapporten klar för kluster nio inom Treklöversamarbetet.  Ämnet juridik på Mittuniversitetet är sårbart och behöver åtgärda några detaljer för att säkerställa kvaliteten.

MI7A9106.jpg

Treklöversamarbetet för kvalitetsutveckling vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet lämnar varsin rapport för respektive lärosäte. Kluster nio består av utbildningar inom juridik, skatterätt och rättsvetenskap vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. För detta kluster har Karlstads universitet varit samordnande med Anders Hultqvist, professor i finansrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet som utvärderingsansvarig. Starten gick vid årsskiftet, platsbesök genomfördes under i mitten av maj och nu är slutrapporten klar – en för varje lärosäte.

– Jag vill först och främst framhålla och tacka alla i bedömargruppen och de som vid varje lärosäte bidragit till arbetet med denna utvärdering. Det är ett stort och noggrant arbete, ända ned i detaljerna, som utförts. Det har resulterat i att vi kunnat identifiera det som är bra och det som bör göras något åt eller kan utvecklas. Nu blir det varje lärosätes sak att studera slutrapporten och med den som utgångspunkt, genomföra diverse förbättringar, säger utvärderingsansvarig Anders Hultqvist, Karlstads universitet.

Ämnet juridik är litet

Vid Mittuniversitetet (Miun) granskades högskoleexamen i juridik samt kandidatexamen: Förvaltningsjuridiska programmet. Bedömargruppen konstaterar i sin rapport att ämnet juridik vid Miun är litet och därmed sårbart. Svårigheter att bygga upp en forskningsmiljö bidrar till en försvagad koppling mellan forskning och utbildning. De pekar också på brister i undervisningen av juridisk metod och rekommenderar ytterligare färdighetsträning för studenterna inom det förvaltningsjuridiska programmet.

Bedömargruppen ser ett utrymme för det förvaltningsjuridiska programmet att ge en nationell fördjupning genom att tydligare och mer målinriktat fokusera på utrednings- handläggnings-, och föredragandekompetenser i färdighetsträningen.

– Vi välkomnar den här utvärderingen och den kritik som framkommer är befogad. Det är faktiskt så att kritiken bekräftar svagheter i utbildningen som vi själva har identifierat i vår självvärdering. När det gäller undervisningen i juridisk metod har vi redan påbörjat ett arbete för att förbättra kvaliteten, säger Eivind Torp, ämnesföreträdare Juridik vid Mittuniversitetet.

– I slutrapporten lyfter bedömargruppen att utbildningen är relevant och att den möter ett tydligt behov på arbetsmarknaden. Vi upplever själva att vi är på rätt väg med utbildningen och vi har redan planerat för att åtgärda de flesta punkterna som påpekades i kvalitetsutvärderingen, säger Eivind Torp.

Bedömargruppen för kluster nio består av:

Utvärderingsansvarig
Anders Hultqvist, Karlstads universitet 

Biträdande utvärderingsansvariga
Rikard Karlsson, Mittuniversitetet 
Frantzeska Papadopoulou, Linnéuniversitetet 

Externa ledamöter
Anna Jonsson Cornell, ordförande Uppsala universitet 
Rune Lanvin, Lunds universitet 

Arbetslivsrepresentant
Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 

Studentrepresentanter
Maja Hilding, Handelshögskolan vid Karlstads universitet 
Vakant, Mittuniversitetet 
Vakant, Linnéuniversitet 

Kontakt: Rikard Karlsson, rikard.karlsson@miun.se, 010-142 81 79

Gemensam sak för ett bra kvalitetsarbete

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten infördes under 2016 vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Syftet är att både kontrollera utbildningarnas kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling.

Läs hela slutrapporten för juridik vid Mittuniversitetet här

Läs tidigare artikel från platsbesöket i maj 

Läs mer om bakgrunden till samarbetet kring kvalitetsfrågorna inom Treklövern på medarbetarportalen.