Nu är rapporten för utvärdering av utbildningar inom engelska, spanska, tyska och franska klar

I rapporten för kluster 10 berörs utbildningar med huvudområdet engelska här på Mittuniversitetet.

bedömargrupp kluster 10
Delar av bedömargruppen från vänster; Biträdande utvärderingsvarig Åke Bergvall, professor i engelska vid Karlstads universitet, Johan Näslund, studentrepresentant, lärarutbildningen (eng som inriktning) vid Mittuniversitetet, Daniel Sundberg, studentrepresentant, master engelska/PhD vid Linnéuniversitetet, Maria Sjöström Gisslén, översättare vid EU-kommissionen och arbetslivsrepresentant, Christian Claesson, docent i spanska vid Lunds universitet och extern bedömare, Alexander Bareis, docent i tyska vid Lunds universitet och extern bedömare samt ordförande, biträdande utvärderingsvarig Bärbel Westphal, docent i tyska (litteraturvetenskaplig inriktning) vid Linnéuniversitetet.

Rapporten lyfter särskilt lärarnas goda insatser med hög vetenskaplighet och pedagogik i kurserna och den expertis som finns inom ämnet. Något som ämnet behöver jobba vidare med är bland annat rättssäkerheten när det gäller individers resultat vid grupparbeten.

Ämnet engelska vid Mittuniversitetet är välfungerande och förutsättningarna för uppfyllande av utbildningsmålen är goda konstaterar bedömargruppen i rapporten som särskilt lyfter upp lärarkårens vetenskaplighet, där i stort sett alla lärare är disputerade och har dokumenterad ämnesdidaktisk kompetens.

- Vår rapport visar att den vetenskapliga kompetensen är mycket hög i ämnet engelska vid lärosätet, vilket är mycket glädjande. Samtidigt vill vi lyfta vikten av att lärarna faktiskt också får tillfället att vara aktiva forskare. Forskande lärare är förutsättningen för forskningsanknuten undervisning. Vi föreslår därför en fast fördelningsnyckel av forskningstid för all disputerad personal, säger Alexander Bareis, docent i tyska vid Lunds universitet, samt extern bedömare och ordförande i bedömargruppen.

I rapporten framgår det också att lärarkåren bland annat behöver arbeta vidare med en revision av magisterutbildningen mot större tydlighet. Ett led i detta menar man är att möjliggöra en introduktion till det litteraturvetenskapliga arbetssättet redan på G2-nivån, något som ämnet nu endast erbjuder studenter med lingvistisk inriktning. Ur studenternas perspektiv behöver de elektroniskt genererade kursutvärderingarna förenklas. Istället önskar de sig återkopplingstillfällen under kursernas gång så att utbildningen kan anpassas till rådande läge och fortsatt hålla hög kvalité.

Treklövern – Ett gemensamt utvärderingssystem
Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetslivet.
Läs mer om vårt kvalitetsarbete enligt Treklöver-modellen 
Läs hela slutrapporten för kluster 10 här

Kontakt
Alexander Bareis, ordförande/extern bedömare, Lund
Anna Scherdin, fakultetshandläggare, Mittuniversitetet