Närmare 60 medarbetare från olika institutioner på NMT deltog idag i en kvalitetskonferens som genomfördes digitalt.

Blanketter och mallar

"Syftet med dagen var att diskutera kvalitet och kriterier för kvalitet genom att studera flera studenters självständiga arbeten och reflektera över dem i gruppsamtal", säger Lena Lenner, fakultetshandläggare på NMT fakulteten.

När lärarna skapar lärandemål i en kurs är det viktigt att sätta in dem i ett större sammanhang. Lärandemål ska korrelera till mål på flera nivåer, bland annat i högskolelagen, i högskoleförordningens examensordning och till de lokala målen i utbildningsplanen. Dessutom måste lärandemålen knyta an till mål i andra kurser under utbildningen, så att det skapas en progression i studentens kunskapsutveckling.

I samband med Treklöverarbetet så har det i många kollegier uppstått frågor kring hur målen kan och bör tolkas.

"Det gör att vi ser ett behov av att diskutera examensmålen i förhållande till självständiga arbeten, säger Lena-Maria Öberg, universitetslektor DSV. Det självständiga arbetet beskrivs i många ämnens målmatris som mycket centrala för att nå målen."

I nio olika grupper diskuterades olika uppsatser som producerats av studenter under 2019 och 2020 inom flera olika ämnesområden. Deras innehåll, hur väl de motsvarar lärande- och examensmål samt måluppfyllelse analyserades och goda exempel samt idéer och förslag till hur man kan arbeta vidare med kvalitet och uppföljning i undervisningen diskuterades. 

Lena-Maria Öberg, Lena Lenner, Peter Glans, Anna-Sara Fagerholm och Sebastian Bader hade jobbat fram dagens program. 

Några kommentarer från några av deltagarna finns nedan. 

Karina Göransson, universitetslektor DES

Karina Göransson

Vad tyckte du om dagens konferens?

Jättebra initiativ med en Kvalitetskonferens på temat självständiga arbeten. Konferensen var väldigt intressant och givande. Det fungerade jättebra att ha konferensen på distans i Zoom eftersom den var väl förberedd och lagom lång. Det var bra med en moderator i varje grupp som visste vad som skulle göras, som antecknade och ledde diskussionen.

Hur funkade gruppdiskussionerna?

Gruppdiskussionerna fungerade jättebra. Det var intressant att diskutera över ämnesgränser och olika nivåer och att alla hade läst olika uppsatser från olika lärosäten. Det bidrog till en givande diskussion.

Vad tar du med dig från idag?

Jag tar med mig hur viktigt det är att diskutera lärandemålen i ett större sammanhang, i förhållande till mål på flera nivåer. I gruppen idag var det intressant att diskutera hur målen kan och bör tolkas.

Är detta något Mittuniversitetet har nytta och glädje av framöver?

En sån här konferens behövs verkligen och gör nytta inför utvärderingar i Treklövern när bedömargrupperna gör sina bedömningar av självständiga arbeten.

Något mer som du vill tillägga?

Jag hoppas det blir fler liknande konferenser, gärna på teman som etik eller hur man får till progression inom det vetenskapliga skrivandet. Hur man får lärandemålen att knyta an till mål i andra kurser under utbildningen, så att det skapas en progression i studentens kunskapsutveckling. 

 

Birgitta Engberg, docent CHE

FSCN

Vad tyckte du om dagens konferens?

Jag tycker att dagens konferens var mycket intressant och givande – och välarrangerad. Det var trevligt att träffas även digitalt.

Hur funkade gruppdiskussionerna?

Gruppdiskussionerna fungerade mycket bra och det kändes viktigt och nyttigt att delta. Det var bra att vi fått i uppgift att i förväg läsa igenom ett självständigt arbete var; alla hade därmed något att bidra med och diskussionen kom snabbt igång.

Vad tar du med dig från idag?

Inspiration – tack vare alla härliga och engagerade kollegor! Och att frågorna som diskuterades (självständiga arbeten, kvalité och måluppfyllelse) är inte triviala utan behöver diskuteras och ventileras för att kunna bygga kunskap och erfarenhet hos var och en av oss.

Är detta något Mittuniversitetet har nytta och glädje av framöver?

Ja, absolut! Jag ser fram emot att vi fortsätter diskussionerna och att vi nu har ett forum (i Teams) där vi bland annat kan dela material som visar upp ”goda exempel”.

Felix Dobslaw, universitetslektor DSV

Disputation Felix Dobslaw

Vad tyckte du om dagens konferens?

Givande konferens. Rätt många dokument att ha koll på och det kändes lite ostukturerad i början med flera mail, men under konferensen gick allt väldigt smidigt.

Hur funkade gruppdiskussionerna?

Bra, givande diskussioner över ämnesgränserna. Hade varit ännu bättre om alla var inlästa i samma arbeten.

Vad tar du med dig från idag?

Att utvärdering av kvalitet i en flerårig utbildning inte är enkelt, och att  stödja den största delen på exjobb möjligen inte är bästa sättet att göra det.

Är detta något Mittuniversitetet har nytta och glädje av framöver?

Jag tror på ett stort behov att konvergera i förståelse av vad kraven innebär, både regionalt men även nationellt, då kraven verkar interpreteras väldigt olika. Att universitetet tar upp frågan är en viktig pelare i kvalitetsarbetet.

Något mer som du vill tillägga?

Samverkan i denna typ av GU fråga över avdelningsgränser är viktiga, särskilt då vi alla skall leva upp till samma allmänna krav.