Så påverkar pandemin tentamina i höst

Endast en prefektbeslutad salstentamen har flyttats. De salstentamina som inte tillhört prioriterade sådana har ställts om till hem- eller webbtentamina och påverkan för studenter bedöms som mycket liten.

Student

Till grund ligger ett rektorsbeslut om att salstentamina generellt ska ersättas med en tentamensform som inte kräver fysisk lokalisering. För de fall det finns behov av tentamen på plats kan undantag beslutas av respektive prefekt.

STUA har de senaste veckorna sett över alla underlag för att säkerställa att vi kan genomföra de prioriterade salstentamina enligt myndigheternas rekommendationer.

–Vi är nu klara med arbetet fram till och med vecka 45 och det handlar om ett tentamenstillfälle som blir blivit flyttat en dag framåt, säger Mariana Strand, tentamenssamordnare.

Berörda lärare är informerade och STUA bedömer att konsekvenserna för studenter blir mycket små och i de allra flesta fall inte ens märkbara.

–I de flesta fall har vi fått snabb respons från lärare och det har hjälpt oss göra den här omställningen med mycket god framförhållning, säger Mariana Strand.