Resultaten från Studentenkäten 2021

Fre 15 okt 2021 11:40

I maj 2021 gick studentenkäten ut till alla studenter på Mittuniversitetet. Sammanfattningsvis kan vi berätta att studenternas nöjdhet på Mittuniversitetets utbildning ser ut att ha ökat samtidigt som utvecklingsområden lyfts fram. Nöjdheten varierar beroende på undervisningsform och utbildningstyp.

Internationella studenter, G-huset, Östersund

Totalt tog 1883 studenter sig tid att svara på enkäten och deras synpunkter är en viktig del i Mittuniversitetets kvalitetsarbete.

Enkäten som skickades ut berörde fem områden:

 • Covid-19
 • Förutsättningar
 • Studentinflytande
 • Lika villkor
 • Nöjdhet och rekommendation

Vilka svarade på enkäten?

Majoriteten av studenterna som svarade på enkäten har läst mellan 0-4 terminer vilket innebär att de till stor del endast haft en anpassad undervisningsform på grund av pandemin. Hela 38 procent av studenterna har angett att de endast studerat med covid-19 anpassning.

Många studenter har därmed inte kommit i kontakt med stöd- och servicetjänster som finns på campusorterna och därmed inte heller våra medarbetare.

Det finns utvecklingsbehov, främst inom området studentinflytande.

Vad ser vi i resultaten?

Sammanfattningsvis finns det inga större skillnader mellan campusorterna. Skillnader går dock att utläsa mellan undervisningsform och utbildningstyp.

I korthet:

 • Studenter som är registrerade på en kurs eller program som ska ske på distans är överlag nöjdare än studenter som är registrerade att vara på campus. Att campusstudenter är mindre nöjda kan eventuellt förklaras med förändringar av undervisningsform på grund av pandemin.
 • Studenter som är registrerade på en fristående kurs är överlag nöjdare än studenter som är registrerade på ett program.
 • Kvinnliga studenter överlag nöjdare än manliga studenter och det gäller samtliga områden/frågor förutom när det gäller lika villkor där männen är marginellt nöjdare. 

Vad gäller studenternas nöjdhet på Mittuniversitetets utbildning ser den ut att ha ökat om man jämför med Nöjd studentindex 2019, även om resultaten inte är helt jämförbara.

I enkäten fick studenterna frågan ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera Mittuniversitetet till en vän eller kollega?” vilket ger ett mått på nöjdhet: NPS (Customer Net Promoter Score). Ju högre NPS desto fler  ambassadörer. Ju högre än 0 desto bättre. Där ligger Mittuniversitetet på 10. Både när det gäller nöjdhet och NPS är variationerna stor beroende på undervisningsform och utbildningstyp. 

Värdefulla synpunkter och vägen framåt

Det kom in värdefulla synpunkter i samband med enkäten. Det gäller bland annat lärplattformen Moodle, inspelade föreläsningar, distansundervisning, behovet av återkoppling i olika frågor men även behovet av fortsatt värdegrundsarbete samt information och utbildning kring HBTQ.

Glädjande pågår det redan förbättringsarbeten kring många av synpunkterna.

Några exempel:

 • En medieproduktionsenhet är under uppstart som ska vara ett stöd till lärare för att spela in föreläsningar och göra dem mer interaktiva.
 • Förbättringsarbeten i Moodle är i gång.
 • Det pågår ett projekt med fokus på att göra kursutvärderingar och kursanalyser tillgängliga via studentwebben.
 • Studenthälsan har startat ett arbete med fokus på studenters hälsa. Just nu pågår en fem veckor lång satsning på psykisk hälsa. 
 • Projektet Studentresan pågår som ska förbättra resan från det att studenter börjar på Mittuniversitetet till de tar examen och övergår till alumner.

Resultatet har presenterats i olika forum vid Mittuniversitetet och åtgärder utifrån enkäten kommer att läggas in i verksamhetsplaneringen för 2022. Enkäten kommer att följas upp om två år, dvs. 2023.

Vill du läsa hela rapporten?

Rapporten inkl. bilagor finns i sin helhet på Mittuniversitetets hemsida.

Till rapporten

Vill du veta mer? Kontakta:


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-02-10