Förlängda restriktioner med anledning av pandemin

Tis 02 feb 2021 09:11

Mittuniversitetets restriktioner till följd av den pågående pandemin har nu förlängts till och med den 29 augusti 2021. Det innebär bland annat att fortsatt digital undervisning och arbete hemifrån fortsätter att gälla.

Den ökade smittspridningen och de skärpta rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten och regionerna infört gör att Mittuniversitetet nu förlänger beslutet om coronaanpassad utbildning och arbetsrestriktioner. Beslutet förlängs fram till den 29 augusti 2021. I och med detta omfattas även omtentamen i augusti. Beslutet kan komma att förändras utifrån smittspridning. 

Likvärdiga förutsättningar för omtentamen
Beslutet från 2020-11-24 gällde för hela Mittuniversitetet från och med den 24 november 2020 till och med den 17 januari 2021. Den 15 december förlängdes beslutet till och med den 21 mars 2021. I och med fortsatt smittspridning förlängs beslutet till och med den 29 augusti 2021. I och med detta omfattas även omtentamen i augusti. Detta för att studenterna i så stor utsträcknings om möjligt ska få likvärdiga förutsättningar vid omtentamen. Det innebär alltså att eventuell omtentamen bör ges i samma form som ordinarie tentamen gavs.

 

Prorektor beslutar
att tidigare prioriteringen (MIUN 2020/2052) utifrån coronaanpassad campusutbildning gäller men om ansvarig för utbildning/kurs kan ställa om undervisning till mera digitala inslag som inte innebär fysisk närvaro på campus bör detta ske, förutsatt att rättssäkerhet och krav på kvalitet bibehålls samt att arbetsinsatsen är rimlig,  

att examinationer bör ställas om till digitalt genomförande, förutsatt att rättssäkerhet och krav på kvalitet bibehålls samt att arbetsinsatsen är rimlig,  

att beslut om undantag från digitalt genomförande gällande examination tas av prefekt efter samråd med studentkårer,  

att eventuell omtentamen bör ges i samma form som ordinarie tentamen gavs,

att disputation och licentiandseminarium ska ställas om till digitalt genomförande, 

att om en student som bedriver campus/distansstudier inte har möjlighet att delta i obligatoriskt moment vid campus på grund av lokala allmänna råd och Folkhälsomyndighetens råd bör anpassning göras så långt som möjligt för att underlätta studentens deltagande, exempelvis genom att göra ett obligatoriskt moment digitalt. Kan inte anpassningar göras ska studenten erbjudas deltagande vid nästa omprovstillfälle, 

att studenter som ska genomföra extern praktik, undervisning, examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning och liknande ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen, 

att alla medarbetare som kan ska jobba hemifrån i den utsträckning det är möjligt och efter samråd med närmsta chef,  

att den som befinner sig på Mittuniversitetet ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Vid symptom - även lindriga - ska medarbetare och studenter stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer /motsvarande, 

att stor restriktivitet ska gälla för tjänsteresor (även mellan campusorter) och att digitala alternativ ska vara huvudalternativet, 

att interna och externa möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande ska företrädesvis genomföras digitalt, alternativt skjutas upp eller ställas in, 

att uppmana studentkårerna att genomföra sina evenemang på ett säkert sätt som följer de lokala allmänna råden samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, 

att alla publika ytor, lärosalar, grupprum och studieplatser ska fortsatt vara anpassade så att fysisk distansering kan upprätthållas. 

att beslutet förlängs och gäller till och med 2021-08-29.  

Sidan uppdaterades 2021-02-03