Mittuniversitetets första hållbarhetsredovisning framtagen

Mittuniversitetets första hållbarhetsredovisning framtagen

På årets första styrelsemöte förra veckan togs bland annat beslut om internrevisionsplan, årsredovisning för 2020 samt budgetunderlag inför 2022. För första gången har Mittuniversitetet dessutom tagit fram en hållbarhetsredovisning.  

I september 2019 beslutade styrelsen att Mittuniversitetet ska ta fram en hållbarhetsredovisning. Att ha en hållbarhetsredovisning är inget formellt krav från regeringens sida, men är en viktig framtidsfråga för universitetet. Den ska också ses som ett led i att stärka Mittuniversitetets attraktivitet som lärosäte och arbetsgivare. För att säkerställa att hållbarhetsredovisningen ger en rättvisande bild av universitetets hållbarhetsarbete, har arbetet med redovisningen tagit utgångspunkt i den inventering som genomförts under 2020 och de underlag som inhämtades i samband med upprättandet av klimatstrategin.

Hållbarhetsredovisning

Stor utbildningsproduktion under 2020
Under 2020 har genomförandet av utbildningsuppdraget varit fantastiskt bra. Mittuniversitetet fick flera utökade uppdrag till följd av pandemin och vi har nästan klarat alla. Pandemin har även gett effekt på forskningen. Antalet publikationer har ökat, men konferensbidrag minskat. Även forskningsprojekt har försenats och allt detta sammantaget ger en minskning av forskningsintäkterna. Resultatet på helheten är ett överskott på 35 miljoner.

Årsredovisning 2020

Ny organisationsstruktur för lärarutbildningen
Styrelsen fattade också beslut om en ny organisationsstruktur för lärarutbildningen. I den nya organisationsstrukturen flyttas beslutsvägarna tydligare in under linjen genom att prefekterna vid de institutioner där de respektive programmen är förlagda får ett mer accentuerat ansvar. Samtidigt tydliggörs den operativa kollegiala strukturen genom att varje enskilt lärarprogram får ett programråd bestående av programansvarig och en kärna av lärare från de respektive programmen. En annan viktig uppgift för den nya lärarutbildningsorganisationen är att samla all skolforskning som sker vid lärosätet och knyta denna närmare grundutbildning och samverkansinsatser. Ambitionen är att i framtiden bygga upp ett Forum för skolforskning och skolutveckling.

På mötet gavs också information till styrelsen om hur linje- och den kollegiala styrningen gått till vid framtagningen av anställningsordningen samt vid framtagning av forskningsutvärderingens förutsättningar, om universitetets internationaliseringsarbete samt om regeringens utredning om holdingbolag och innovationsstöd, där styrelsen gavs möjlighet att ge input till det remissvar som ska ges av Mittuniversitetet.