Treklöver-intervjuer för kluster 16 genomförda

Tis 11 maj 17:00

Den tredje delen av Treklöverutvärderingen av ämnena teknisk fysik, elektronik, elektroteknik, på Mittuniversitetet är avslutad i och med de ZOOM-intervjuer med lärare och studenter som genomfördes idag. Rapporten beräknas klar i slutet av oktober.

Under våren har ämnena teknisk fysik, elektronik, elektroteknik, (kluster 16) arbetat med självvärderingar som bedömargrupperna sedan har läst tillsammans med självständiga studentarbeten. De digitala intervjuer som nu genomförts av treklöverns bedömargrupp omfattar lärare, representanter från ledningen samt studenter från utbildningar inom ämnena.

̶ Äntligen blev det dags att möta verkliga personer, om än på distans! Jag tror alla i bedömargruppen har sett fram emot en dialog som komplement till mycket läsandet som föregått intervjuerna. Vi hoppas våra uppföljningsfrågor kan vara en hjälp för såväl studenter som lärare att reflektera vidare kring sitt förbättringsarbete på lärosätena, och vi försöker vara lyhörda för att plocka upp mer matnyttig information som självvärderingar och examensarbeten kan ha lämnat mellan raderna, säger Per Lundgren, ordförande i bedömargruppen för kluster 16 och docent i elektronik vid Chalmers tekniska högskola.

Nästa steg blir att bedömargruppen väger samman utvärderingen av självständiga arbeten, självvärderingarna och intervjuerna i en rapport som redovisas med rekom­menda­tioner för framtida utveckling av utbildningarna. Rapporten beräknas bli klar i slutet av oktober.

 

Mittuniversitetet avstår från att få huvudområdet Matematik utvärderat och jobbar istället vidare med utveckling

Mittuniversitetet avstår att få huvudområdet matematik, som också ingår i kluster 16, utvärderat under denna omgång. Det finns heller inga självständiga arbeten för bedömargruppen att utvärdera eftersom det inte funnits något utbildningsprogram som leder till examen i matematik på Mittuniversitetet på mer än 15 år.

−Matematikkollegiets ambition är att ändra på detta förhållande, men under självvärderingsarbetet har det blivit tydligt att det först behöver göras ett utvecklingsarbete. Därför har det beslutats att vila matematik som huvudområde under en treårsperiod för att kunna fokusera på utvecklingsfrågor, säger Tomas Nilson, prefekt vid Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD) Mittuniversitetet.

Under tiden för vilandet kommer det inte utfärdas några examina på grund- och avancerad nivå, utan bara på forskarnivå. I praktiken blir det ingen skillnad mot hur det är nu, kurser kommer att ges som vanligt.
Innan huvudområdet på nytt blir aktivt för att utfärda examina ska en utvärdering genomföras som visar att huvudområdet säkerställer kvaliteten på examina.


Kontakt

Magnus Engholm, Institutionen för elektronikkonstruktion, utvärderingsansvarig, Mittuniversitetet, magnus.engholm@miun.se, 010-142 87 37

Lena Lenner, Fakultetshandläggare NMT, lena.lenner@miun.se, 010-142 82 73


Treklövern – Ett gemensamt utvärderingssystem

Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av bedömargrupper med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lärosätena ska ansvara för granskning av större delen av sina utbildningar. UKÄ, ansvarar för tematiska utvärderingar, granskar ett urval av utbildningar, gör examensprövningar samt granskar lärosätenas kvalitetsarbete.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete enligt Treklöver-modellen

Läs tidigare nyhet: Start för kvalitetsutvärdering inom teknisk fysik, elektronik, elektroteknik, teknik, fysik och matematik