Treklövern har gjort platsbesök för kluster 20 - pedagogik

Ons 09 jun 12:20

Utvärderingen av kluster 20 inom Treklövern går vidare, och torsdag 3 juni var det dags för ett digitalt platsbesök via Zoom.

Teklövern_pedagogik
Delar av gruppen som sköter utvärderingen för kluster 20. Översta raden från väster: Charlotte Gustavsson, Ann-Britt Enochsson, Anna Scherdin. Mellersta raden från vänster: Birgitta Sandström, Vivian Lakaw, Viktor Zhang. Raden längst ner från vänster: Ingrid Stanojevic, Marcia Håkansson Lindqvist, Jan-Erik Backman.

De utbildningar som ingår i utvärderingen är pedagogik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik, speciallärarexamen, specialpedagogexamen, bildpedagogik, bild och musikpedagogik.

Under våren har respektive lärosäte arbetat vidare med sina självvärderingar, som tillsammans med självständiga studentarbeten är grunden för granskningsarbetet.

— Det är mycket intressant att se vilka olika tillvägagångssätt som har utvecklats vid de lärosäten som ingår i Treklövern, säger Thomas Barow, Göteborgs universitet, ordförande i den externa bedömargruppen. Variationen är berikande och ger tillfälle för reflektion.

Nästa steg blir att bedömargruppen väger samman utvärderingen av självständiga arbeten, självvärderingarna och intervjuerna i en rapport som redovisas med rekom­menda­tioner för framtida utveckling av utbildningarna. Bedömargruppens slutrapport väntas komma i oktober.

Treklövern – Ett gemensamt utvärderingssystem
Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av bedömargrupper med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lärosätena ska ansvara för granskning av större delen av sina utbildningar. UKÄ, ansvarar för tematiska utvärderingar, granskar ett urval av utbildningar, gör examensprövningar samt granskar lärosätenas kvalitetsarbete.

Läs mer om Mittuniversitetets kvalitetsarbete enligt Treklöver-modellen

 

Kontakt

Anna Scherdin

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428996