Tis 06 jul 12:00

Mittuniversitetet siktar på återgång till normal campusundervisning under läsperiod 2. Om rådande restriktioner tillåter kommer därför campus att öppna upp från den 8 november. Vissa utbildningar kan dock komma att ges på distans terminen ut, på grund av omfattande omställningsarbete.

Nu har rektor tagit ett beslut om att campusundervisningen ska återgå till det normala från och med den 8 november, det vill säga under läsperiod 2. Det innebär att tidigare beslut om avstånd mellan sittplatser och antal personer i Mittuniversitetets lokaler upphävs.

Det finns dock möjlighet att fortsätta med distansundervisning terminen ut för de kurser/program som inte har möjlighet att ställa om till dess. Senast den 30 augusti behöver schemafunktonen ha schemaunderlaget för läsperiod 2. Kom ihåg att så snart som möjligt informera dina studenter om vilken form undervisningen kommer att ges.

Disputationer
Disputationer kan fortsättningsvis komma att ges antingen digitalt, fysiskt eller i hybridform. Från och med höstterminens start är det dekan som beslutar i vilken form en disputation ska ske.

Återgången beroende av rådande restriktioner
Om smittspridningen ökar och/eller föreskrifter eller rekommendationer från regering och myndigheter förändras kan rektor behöva fatta beslut som ändrar förutsättningarna för att bedriva utbildning och examination på campus.

Beslutet i dess helhet innebär att:
• från och med höstterminens start beslutar dekan om i vilken form en disputation ska ske,
• från och med läsperiod 2, planeras för återgång till campusförlagd verksamhet vilket innebär att undervisning och examination följer kursplanen,
• i de fall verksamheten planerat att bedriva campusutbildning som innebär avsteg från ordinarie kursplan kvarstår möjligheten för prefekt att besluta om avsteg från ordinarie kursplan höstterminen ut,
• kursansvarig/programansvarig i god tid ger information till studenten i vilken form undervisning kommer att ske i läsperiod 2,
• för undervisning och examination på campus gäller att regeringens och myndigheters rekommendationer efterlevs.

Beslutet gäller under andra läsperioden höstterminen 2021.