Den ökade smittspridningen medför anpassade förhållningsregler

Fre 21 jan 2022 17:07

Anpassningarna görs bland annat för att minska frånvaron inom samhällsviktig verksamhet och medför inga förändringar vad gäller särskilda riktlinjer för universitet och högskolor.

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i landet och leder till risk för frånvaro av personal, och allvarliga konsekvenser inom samhällsviktig verksamhet. Därför har Folkhälsomyndigheten nu ändrat förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Nu gäller fem dagar istället för sju, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

För oss som lärosäte gäller fortfarande att universitets- och högskoleverksamhet är högt prioriterad av regeringen och bör, om möjligt, bedrivas på plats med lämpliga smittskyddsåtgärder.

Distansundervisning bör användas som ett verktyg för att minska trängsel, men inte som en heltidsåtgärd. Institutionerna avgör när detta kan ske utan att äventyra undervisningens kvalitet.

Praktiska moment och examinationer bör fortsatt genomföras på plats med riskreducerande åtgärder. Regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmanar dessutom lärosätena att se över möjligheten att erbjuda ytterligare tentamenstillfällen.

Mittuniversitetet följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer och vill påminna om Folkhälsomyndighetens råd till allmänheten.

  • Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma och undvik kontakter med andra om du får symtom.
  • Håll avstånd till andra.
  • Arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. (Ha dialog med närmaste chef.)
  • Du som inte är vaccinerad löper ökad risk att bli allvarligt sjuk. För att undvika att själv bli smittad bör du som inte är vaccinerad vara särskilt försiktig.
     

Läs: Mycket hög smittspridning av covid-19 kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning

Läs: Allmänna rekommendationer från folkhälsomyndigheten

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-01-21