Forskningsstudie om genusbaserad utsatthet i akademin klar | miun.se

Forskningsstudie om genusbaserad utsatthet i akademin klar

Fre 20 maj 2022 12:51

För första gången har svenska universitet och högskolor genomfört en gemensam och nationell forskningsstudie om hur vanligt det är med genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin. Idag presenterades den första rapporten.

Illustration av rapportens framsida

Totalt har nästan 39 000 anställda, doktorander och studenter svarat på enkäten. Svaren visar att unga, kvinnor, studenter och doktorander är särskilt utsatta.

Omkring fyra procent av anställda, doktorander och studenter vid 38 av landets lärosäten anger på en enskild fråga att de under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för ”icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på arbetet/studieplats”.  Omfattningen av utsattheten skiljer sig dock åt mellan olika kategorier. Bland studenter som är kvinnor uppger sex procent att de utsatts under de senaste tolv månaderna, medan motsvarande siffra för anställda män är två procent.

− Det är väldigt bra att akademin har tagit initiativ till studien. Resultaten visar att detta samhällsproblem även finns i vår sektor i ungefär samma omfattning som i andra branscher, vilket bekräftar den bild vi har från egna undersökningar sedan tidigare. Mittuniversitetet följer rikstrenden och redovisar ungefär samma siffror som sektorn i stort, men det viktigaste är egentligen inte enskilda siffror utan hur vi tar till oss resultaten och jobbar fortsättningsvis, säger Eva Dannetun, prorektor och ordförande i strategigruppen för lika villkor.

Datan från studien är omfattande och en del av siffrorna går att bryta ner medan andra siffror inte är möjliga att särredovisa då det skulle kunna göra det möjligt att identifiera svaranden. Mittuniversitetets siffror baseras på svar från knappt 1100 medarbetare och studenter där svarsfrekvensen bland medarbetare varit hög, medan andelen studenter som svarat är låg.

Studien är en del av det gemensamma forsknings- och samverkansprogrammet som startades 2018, som en följd av metoo-uppropen, och drivs av KTH, Karolinska Institutet (KI), Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning (Göteborgs universitet). Syftet är att öka kunskapen om förekomsten av genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i högskolesektorn, analysera bakomliggande orsaker och på så sätt skapa bättre möjligheter för att motverka trakasserier, mobbning och andra oönskade och olämpliga beteenden.

− Vi arbetar kontinuerligt med det här genom att utbilda chefer, medarbetare och studenter i lika villkors-frågor, båda fakulteterna och förvaltningen har lika villkors-ombud och det finns en strategigrupp som hanterar dessa frågor. Det finns riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering, sexuella trakasserier och repressalier och varje chef har ett ansvar att följa upp att dessa följs, säger Lasse Reinikainen, samordnare för lika villkor och jämställdhetsintegrering.

− Studentkåren i Östersund ser positivt på den omfattande studie som har gjorts. Att belysa dessa väldigt viktiga frågor är en självklarhet och resultatet visar hur uppenbart det är att arbetet med dessa frågor fortsätter. Som student finns risk att hamna i utsatta lägen och då ska det finnas tydliga strukturer för att arbeta mot det. Att motarbeta trakasserier och mobbning är ett prioriterat område och vi jobbar med dessa frågor centralt med Mittuniversitetet, säger Emanuel Magnusson, ordförande studentkåren i Östersund.

− Styrgruppen för hela forskningsprogrammet konstaterar i sin rapport att vi, trots flera decennier av förebyggande arbete, behöver öka ambitionsnivån på flera sätt och jag är helt enig i detta. Vi gör – och har gjort – mycket, men vi vill absolut göra ännu mer. Det är ju nolltolerans som gäller, säger Eva Dannetun.

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-05-20