Tis 05 jul 2022 10:36

Arbetet med omorganisationen av NMT fortskrider i enlighet med den fastställda handlings- och tidsplanen. Riskanalyser har genomförts inom samtliga institutioner och på fakultetskansliet. Arbetet leds av Prodekan Dan Bylund NMT fakulteten.

Campus Sundsvall

Ytterligare en remissrunda har också genomförts med fakultetens alla ämnen samt fakultetskansliet och studentkårerna som remissinstanser.

Riskanalyser är genomförda

Ett stort antal risker har identifierats, vissa mer eller mindre institutions- eller gruppspecifika men många av likartat slag. Det kan konstateras att många av dessa risker även föreligger i nuvarande organisation. En första klustring är genomförd och de mest framträdande riskerna bemöttes i underlaget till remissrundan, där även ett antal förtydliganden gjordes kring den tänkta ledningsstrukturen, bilaga Reviderat förslag till ny institutionsorganisation och ledningsstruktur vid NMT.

I remissrundan förklarade sig flertalet ämnen vara nöjda med de förtydliganden som gjorts och hade på det stora hela inget ytterligare att framföra jämfört med tidigare remissvar samt genomförda riskanalyser. Även studenterna förklarade sig nöjda med hur arbetet fortskridit, men vill säkerställa reellt inflytande på institutionsnivå när väl organisationen satt sig. Kansliet och några ämnen lyfter dock ett antal punkter där ytterligare åtgärder eller förtydliganden välkomnas, exempelvis kring hur ämnen som även fortsättningsvis finns på fler än en institution ska hanteras.

Till hösten kommer en grundligare genomgång av riskerna att genomföras tillsammans med skyddsorganisationen, vilket ska landa i en handlingsplan för att minimera dessa risker. En gruppering inom kansliet kommer också att skapas för att tillsammans med berörda delar av förvaltningen bocka av den centrala checklista som finns för att allt, såsom lön, kommunikation och studentadministration, ska fungera efter omorganisationen.

Arbetet så här långt ska presenteras på CSG den 29 augusti, alltjämt med sikte på ett rektorsbeslut i oktober.

Planerad ledningsstruktur för institutionerna

En oro som lyfts av många är hur det därefter ska vara möjligt att hinna få nya institutionsledningar på plats redan till den 1 januari 2023. Inom fakultetsledningen och i god dialog med DLG och facken har vi därför landat i att en interimistisk lösning vore fördelaktig, där dekan utser ledningar vid respektive institution och där nuvarande prefekter (som ju även lägger budget för 2023) i så hög grad som möjligt medverkar som prefekter och proprefekter under det första halvåret samt att det under denna övergångsperiod skapas beredningsgrupper inom respektive ny institution för att ta fram förankrade förslag till nya prefekter som tillsätts av dekan innan budgeten för 2024 läggs. Ytterligare förtydliganden i detta kommer efter sommaren.

Dokumentation

Ta del av underlag och rapporter nedan

Tidigare rapporter

 

Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta Dan Bylund. E-post: dan.bylund@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-09-29