Internationaliseringsbidrag för forskarstuderande vid HUV-fakulteten

Tis 21 mar 2023 06:00

Fakulteten för humanvetenskap har avsatt fem internationaliseringsbidrag à 70 000 kr för doktorander avsedda för internationellt utbyte. Ansök senast den 22 maj.

Syftet med bidraget är att främja forskarstuderandes internationalisering. Bidraget tilldelas forskarstuderande för att täcka extra kostnader i samband med att de bedriver forskarutbildning (avhandlingsarbete och/eller kurser) utanför Sverige. Bidraget, som bara kan beviljas en gång, kan användas för resekostnader, logikostnader, kursavgifter, etc. Lämplig tid för utbyte är när doktoranden kommit väl igång med sina forskarstudier men fortfarande har tid kvar att tillgodogöra sig nya idéer. Doktoranden får tillgång till stödet genom ett särskilt konteringsnummer för att bokföra kostnader upp till 70 000. Resebyrå och betalkort används i första hand med det finns också möjlighet till reseförskott eller utläggsräkning.

Villkoren för att kunna erhålla bidraget är följande:

 1. Sökande ska vara antagen till forskarutbildning vid fakulteten för humanvetenskap vid Mittuniversitetet samt vara aktiv inom forskarutbildningen.
 2. Bidraget ska användas för forskarstudier utanför Sveriges gränser.
 3. Ändamålet för utbytet ska vara att främja doktorandens arbete under forskarutbildningen.
 4. Återkoppling till rådet för utbildning på forskarnivå vid fakulteten för humanvetenskap ska ske via ett kortare PM direkt efter utlandsvistelsen.

Ansökan

Ansökan om bidrag ska innehålla uppgifter om:

 • Plan för vistelsens upplägg och syfte 
 • Ort/institution där forskarutbildningen ska bedrivas och en dokumenterad inbjudan med uppgift om planerad tid för vistelsen.
 • Tidsangivelse för vistelsen
 • Kostnadskalkyl (om aktuellt ska traktamente ska ingå i kalkylen)
 • Hur MIUNs hållbarhets och resepolicy ska följas och hållbara resval eftersträvas.
 • Intyg från sökandens huvudhandledare som stödjer ansökan

Ansökningsperiod: 21 mars–22 maj 2023

Ansökan, som inte ska omfatta mer än tre sidor (exkl intyg och inbjudan), ska senast den 22 maj 2023 ha inkommit till Sara Häggström, sara.haggstrom@miun.se, kansliet vid fakulteten för humanvetenskap på Mittuniversitetet. Märk ansökan med rubriken ”Bidrag för forskarstuderandes internationalisering 2023”.

Bedömning och beslut

Bedömning av ansökningar görs av fakultetsnämndens bedömargrupp.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier och rankas utifrån hur väl de uppfyller dessa:

 • Tydlig plan för vistelsens upplägg och ett väl motiverat syfte med beskrivning av arbetet under den angivna tidsperioden för vistelsen
 • Tydlig beskrivning av hur vistelsen främjar forskarutbildningen och hur tidpunkten för vistelsen passar in i forskarutbildningen.
 • Tydlig och rimlig kostnadskalkyl

Enbart kompletta ansökningar bedöms. Fakultetsnämndens bedömargrupp kommer, tillsammans med förslag om vilka ansökningar som bör beviljas, lämna en motivering till rådet för utbildning på forskarnivå. Beslut fattas av rådet för utbildning på forskarnivå vid fakulteten för humanvetenskap vid rådets möte i augusti eller i september. Beslut expedieras av kansliet till sökande efter att rådet har fattat beslut.

Beviljade medel ska nyttjas inom två år från beslutet och inom ramen för forskarutbildningen. Om medlen inte kan nyttjas enligt ansökan så tar den forskarstuderande kontakt med fakultetskansliet.

Kontakt

Sara Häggström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1726526


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2023-03-21