Datum för publicering av utbildningsutbudet

Ordinarie utbud för kommande läsår, (ett läsår avser i detta fall sommar, hösttermin och vårtermin) ska vara klart och godkänt i alla led i Atlas för publicering

  • 1 november

Internationella utbudet med start

  • hösttermin, klart den 1 oktober
  • vårtermin, klart den 1 maj

För mer detaljer se beslut dnr MIUN 2013/1316

 

Utökning av utbud efter 1 november

Sista datum för när utökning av utbildningsutbud ska vara färdigställt i utbildningsdatabasen Atlas för export till NyA:

  • 1 februari - utbildningsutbud sommarkurser och hösttermin
  • 1 augusti - utbildningsutbud vårtermin

Respektive fakultet sätter själv tidsplan gentemot sina avdelningar.

Slutdatum för nytillkomna alternativ efter ovanstående datum:

  • 15 februari - utbildningsutbudet sommarkurser
  • 15 mars - utbildningsutbud hösttermin
  • 15 september - utbildningsutbud vårtermin

Utökning av utbildningsutbud efter ovanstående datum medges endast i undantagsfall.

För mer detaljer för hantering av nytillkomna utbildningsalternativ, se rektorsbeslut, MIUN 2016/489