Huvudområden, ämnesgrupper och ämnen

Ämnen och Huvudområden inrättas av universitetets rektor.

Universitetets Ladokenhet skapar huvudområdeskod och ordnar i samråd med berörd fakultet in huvudområdet i en av SCB skapad Huvudområdesgrupp och Ämnesgrupp. 

Lista över ämnen/huvudområden vid Mittuniversitetet och dess ämnesgruppskoder och huvudområdeskoder.

Huvudområde: är ett nationellt begrepp och utgör det huvudsakliga området för utbildningen. En kurs kan tillhöra ett eller flera Huvudområden, eller inget Huvudområde. Vilka huvudområden MIUN har på olika nivåer – GR, AV (mag, mas) – anges i särskild lista som hanteras utanför Ladok. Huvudområdes-/ämneslista (här kan du se vilken nivå ämnena är inrättade på).

Ämnesgrupp: grupperar ämnen/huvudområden och ämnesgrupperna är därmed färre till antalet än mängden ämnen/huvudområden. En kurs måste vara knuten till en ämnesgrupp. Ämnesgrupp utgör den mest finfördelade nivån av tre (Ämnesgrupp, Ämnesdelområde, Ämnesområde), vilka används för SCBs statistik om utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Huvudområdesgrupp: grupperar alla huvudområden och huvudområdesgrupperna är därmed färre än antalet huvudområden. Huvudområdesgrupp är en undergrupp till SUN, d v s svensk utbildningsnomenklatur. SUN innehar däröver tre klasser, vilka alla används för SCBs examensstatistik. 

Regler
För regler kring inrättande och nedläggning av ämne/huvudområde.