Rekommendationer vid framtagande av nya program- och kursbenämningar

Denna lathund har tagits fram i referensgruppen för utbildningsinformation, som en följd av att det idag inte finns en samsyn kring hur Mittuniversitetet använder sig av program- och kursbenämningar. Det saknas också en praxis för hur svenska program- och kursbenämningar ska översättas till engelska. Det här får konsekvenser på flera plan, bland annat när det gäller hur utbildningarna presenteras på miun.se (atlaslistning), i broschyrer, examensbevis och Ladokintyg. 

Lathunden omfattar rekommendationer för hur program- och kursbenämningar ska formuleras då nya utbildningar tas fram. Rekommendationerna gäller för program- och kursbenämningar på svenska och dess engelska översättningar (grund och avancerad nivå).

De nya rekommendationerna ska bidra till en intern samsyn om hur program – och kursbenämningar ska benämnas. Huvudsyftet är att öka tydligheten gentemot studenter, potentiella studenter, interna och externa samarbetsparters.

Rekomendationer vid framtagandet av nya program- och kursbenämningar.pdf