Frågor och svar om schemat

Här har vi samlat de vanligaste frågor och svar om schemat.

 • I de schemaunderlag som skickas in till oss kan flera kursansvariga önska tex samma specifika sal samma dag och samma tid. Ett ifyllt schemaunderlag kan därför inte ses som ett krav utan som ett önskemål.

  När flera har samma önskemål försöker vi hitta andra lösningar som förhoppningsvis kan fungera. Specifika önskemål om datum och tider i ett schemaunderlag kan inte alltid tillgodoses i detalj då vi vid schemaläggningen behöver utgå ifrån bland annat storlek på studentgrupper, campus-/inneveckor, behov av teknik och specialsalar. Vissa veckor, som till exempel vid kursstartsveckor, råder det lokalbrist som kan göra det svårt att få ihop alla önskemål. 

 • Studenterna ska ha möjlighet att se schemat minst 4 veckor innan kursstart. I nuvarande schemaläggningsprocess ser vi till att vi har hunnit lägga scheman så de kan publiceras senast då.

  För att kunna visa schema för kursansvariga tidigare behöver schemat vara färdigt tidigare och för att Schemafunktionen ska kunna uppfylla det behöver schemaunderlagen skickas in tidigare (något som vi har utrett om det är möjligt, men då fått till svar att man inte vill lämna in schemaunderlagen ännu tidigare än vad man gör nu).

 • För att kunna publicera schemat tidigare behöver hela schemaläggningsprocessen påbörjas tidigare.

  Detta innebär bland annat att kursansvariga i så fall behöver lämna in schemaunderlagen tidigare. Schemafunktionen är positivt inställda till att tidigarelägga schemaläggningsprocessen och skulle gärna schemalägga terminsvis (2 gånger per år) i stället för läsperiodsvis (4 gånger per år).

  I samband med våra dialoger med institutionerna våren 2024 lyfte vi därför frågan om vad institutionerna skulle tycka om schema lades terminsvis i stället för läsperiodsvis. Vi fick då till svar att man inte vill tidigarelägga schemaläggningsprocessen för att det är redan nu svårt att hinna med att lämna in schemaunderlaget i tid.

   Bemanningen är ofta inte klar så tidigt och man tror att det skulle bli ännu mera schemaändringar. Man skulle inte hinna göra kursutvärderingen.

 • Schemafunktionen har i nuläget två varianter av schemaunderlagsmall som man kan välja mellan.

  Vi har även lämnat in ett önskemål till portföljstyrningsgruppen om att vi önskar hjälp med att göra en förstudie till att skapa ett schemaunderlag i form av webbformulär.

  Ett första möte gällande förstudie ägde rum 12 april 2024. 

 • Under åren 2021 - 2022 provade vi att använda en schemaunderlagsmall i form av webbformulär – TimeEdit Preferences.

  Det var en modul som TimeEdit (vår leverantör av schemaprogram) hade tagit fram, men modulen var ny och inte färdigutvecklad när vi började prova att använda den. Några kursansvariga vid MIUN fick vara testpiloter och prova att använda modulen, men det visade sig att den inte var tillräckligt utvecklad för att möta upp Mittuniversitetets behov (vare sig från kursansvarigas eller Schemafunktionens håll) och de utvecklingsönskemål vi hade fanns inte heller med i leverantörens roadmap i närtid. Vi valde därför att säga upp avtalet. 

 • Jo det går bra. Det behöver dock anges vilket som är årets kurstillfälle och vilket kurstillfälle det var i fjol.

  Vi ber er också kontrollera fjolårets schema för att se om det verkligen ska läggas helt lika som förra året eller om det är något som ska vara annorlunda, tex annan lärare, annat studentantal eller andra förändringar.

  Om det är något sådant som har blivit förändrat sedan fjolåret behöver detta anges för att undvika schemaändringar i efterhand.

 • Personal har behörighet att ändra följande i publicerat undervisningsschema för sin institution: moment, lärarnamn, undervisningsgrupp och ändra fritext i bokningsinfo samt lägga till länk.

  I nuläget kan man bara ändra i den institution man själv tillhör. Personal har behörighet att själva boka konferensrum.

   

 • Vi är medvetna om att flera lärare önskar lägga sina scheman själva i TimeEdit och vi har med oss det i tanken. Det är dock inte aktuellt i närtid.

  Det skulle i ett första läge behöva göras en gedigen förstudie och riskanalys där man tittar i detalj på detta och det finns inte resurser för det som det ser ut nu. Vi kan i nuläget bara bekräfta att vi är medvetna om att önskemålet finns.

  En svårighet med detta är att MIUN:s salar till stor del är gemensamma, det skulle kunna vara lättare ifall t ex varje institution hade egna lokaler.

  Vi vet om att det finns andra lärosäten där lärarna själva lägger scheman. Det kan dock vara olika omständigheter runt omkring som påverkar huruvida det är möjligt.

 • Studenterna ska kunna se sitt schema minst 4 veckor innan kursen (eller egentligen läsperioden) börjar. Schemafunktionen behöver 4 - 6 veckor på sig att lägga alla scheman. Därför behöver schemaunderlag lämnas in till Schemafunktionen 8 - 10 veckor innan läsperioden börjar.

  Undantaget från detta är schemaläggningen för läsperiod 1, första delen av höstterminen. Schemat för läsperiod 1 läggs innan sommaruppehållet för att personal ska ha möjlighet att se schemat för kurserna och skicka in ändringsönskemål till Schemafunktionen innan de går på sommarsemester.

   I många fall behöver Schemafunktionen återkomma till lärare med följdfrågor gällande ändringsönskemål. Ändringsönskemålen behöver därför åtgärdas medan lärarna ännu finns tillgängliga.

Sidan uppdaterades 2024-07-02