Ämneskollegium - ÄK

Spara favorit 4 okt oktober 2016

Utbildning och forskning organiseras inom ramen för ämnen. För varje ämne finns ett ämneskollegium där ämnets innehåll och avgränsningar diskuteras, beskrivs och utvecklas. Ett ämneskollegium kan också bestå av två eller fler närliggande ämnen. Ämneskollegiet har ett övergripande uppföljnings‐ och kvalitetsansvar för sitt ämnesområde.

Ämneskollegiet har i huvudsak till uppdrag att:

 • på ett aktivt sätt ingå i en kollegial diskussion kring viktiga utvecklingsfrågor såväl inom forskning som utbildning på grund‐, avancerad och forskarnivå
 • ansvara för de ämnen och huvudområden som ingår i ämneskollegiet
 • ansvara för kvalitet och utveckling av kurser inom det egna ansvarsområdet
 • arbeta för att samordna kursutbudet inom det egna ansvarsområdet
 • ansvara för utveckling och omvärldsbevakning inom det egna ansvarsområdet
 • besluta om förslag på innehåll i kursplaner
 • utveckla och revidera kursplaner
 • kvalitetsgranska kurser
 • vara beredande vid kursvärderingar
 • lämna förslag på examinatorer i utbildning på grund‐ och avancerad nivå till fakultetsnämnden
 • vara remissinstans i frågor som rör ämnet

Ämneskollegiets sammansättning

Ämneskollegiet består av samtliga anställda som undervisar eller forskar inom kollegiets ansvarsområde. En representant för studenterna som utses av studentkårerna. Representanter för yrkeslivet kan adjungeras till ämneskollegiet. Ämneskollegiet är ett beredande och förslagsställande organ.

Ämneskollegierna skall i sina beslut följa direktiv från fakultetsnämnden och dess råd. Avdelningscheferna utser handläggare och sekreterare i avdelningens kollegier i dialog med ämnesföreträdaren. För ämneskollegier inom flera avdelningar får avdelningscheferna gemensamt utse handläggare och sekreterare.