För visualisering, utveckling och kvalitetssäkring av arbetslivsanknytningen i Mittuniversitetets utbildningsprogram.

Arbetsprocess för Arbetslivskompassen.

Arbetslivskompassen är ett arbetsverktyg för att visualisera och utveckla arbetslivsanknytningen i våra utbildningsprogram. Kompassen är även ett sätt att systematisera och kvalitetssäkra arbetslivsanknytningen och göra den mer kommunicerbar externt.

Varför göra en kompass?

Arbetslivskompassen är ett stöd till utbildningsprogrammen att enklare arbeta strategiskt och fokuserat med arbetslivsanknytning. Det är viktigt dels för att kunna svara upp mot studenters efterfrågan av arbetslivsanknytning vid val av utbildning. Men det är även viktigt i arbetet med att knyta utbildningsinnehållet till yrkeslivet.

Innehåll och process

Genom enkäter med program, studenter och alumner som sammanställs ger Arbetslivskompassen en nulägesbild av hur programmets arbetslivsanknytning ser ut i dag och vilken man sedan arbetar vidare med. Studenter i utbildning svarar på upplevd nytta under utbildning och alumner om upplevd nytta efter avslutad utbildning, dvs. vad de haft för nytta av arbetslivsaktiviteterna efter sin övergång till arbetslivet.

Processen består av följande:

En nulägesanalys görs genom de tre ovan nämnda enkäterna med program, studenter och alumner. När de tre enkäterna genomförts sammanställs dessa och återrapporteras till programmet vid en Resultatåterkopplingsworkshop. Vid denna workshop 1 diskuteras även programmets vision och mål med sin arbetslivsanknytning. Efterföljande steg, efter cirka två månader, är workshop 2 där programmets framtida strategiska utveckling diskuteras. Fokus här är utifrån programmets egna idéer.

Utvecklingsarbetet hos programmet fortsätter sedan under cirka två år och sedan kan en ny kompass genomföras. Då kompassen är en subjektiv självutvärdering är det inte lämpligt att jämföra olika programs resultat.

Den beräknade tidsåtgången för en enkät/intervju och de två workshoparna uppskattas till 10 timmar/deltagare. Vid workshoparna bör 3-5 personer delta från programmet för att garantera kontinuitet under tvåårsperioden. Även kunskapsöverföring mellan de program som genomför Arbetslivskompassen är under planering.

Dimensioner och indikatorer

Verktyget i sig består av sju dimensioner: Organisering, Kvalitetssäkring, Initiativ, Integrering, Aktiviteter, Institutionellt stöd och Omvärld. Enkätfrågorna är utformade utifrån ett antal indikatorer inom varje dimension och det är dessa svar som viktas och utgör grunden för visualiseringen av kompassresultatet.

Kompassen har alltså som mål att visualisera skillnaden mellan programmets mål och självskattning, samt upplevd nytta gällande genomförda arbetslivsrelaterade aktiviteter från utbildning och alumner.

Under 2016 och 2017 genomfördes premiäromgången av Arbetslivskompassen på följande utbildningsprogram:

  • Civilingenjör i datateknik (NMT)
  • Sportteknologi - maskiningenjör inom innovativ produktutveckling (NMT)
  • Elkraftingenjör (NMT)
  • Ekonomprogram (HUV)
  • Risk- och krishanteringsprogrammet (HUV)
  • Psykologprogram (HUV)

Kontakt

Åsa Yderfält
Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd
Sundsvall

Kontakt

Joakim Samuelsson
Tjänstledig
Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd
Östersund