Utbildningsutvärderingar inom Treklövern

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten har införts vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet.

Kontaktpersoner

Håkan Wiklund – Prorektor, representant i Treklöverns ledningsgrupp

Lena Lenner – Kvalitetshandläggare NMT, handläggare i Treklöverns ledningsgrupp

Anna Scherdin – Kvalitetshandläggare HUV

Bakgrund

Nytt nationellt system

Inom ramen för ett nytt nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning ska lärosätena själva svara för kvalitetssäkringen av sina utbildningar. Det innebär att lärosätena formar egna system för kvalitetssäkring som inriktas både på resultat och på kvalitetsutveckling. Dessa system ersätter den kontroll som tidigare genomförts av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) på program-/huvudområdesnivå.

Vad är Treklövern

Treklövern är Karlstads universitet, Mittuniversitetets och Linnéuniversitetets arbetssätt för att uppfylla UKÄs krav på kvalitetssäkring av utbildning enligt främst ESG 1.9 (regelbunden granskning). All utbildning vid de tre lärosätena ska granskas inom en sexårsperiod. Samarbetet som benämns Treklövern styrs av en ledningsgrupp som består av en vice-/prorektor och en studentrepresentant från varje lärosäte. Grunden för samarbetet är SUHF:s rekommendationer som anger att i utvärderingarna ska studenterna och deras studiegång vara i fokus. Utvärderingarna ska ta fasta på resultat, förutsättningar och processer, liksom sådant utbildningsnära kvalitetssäkrings- och kvalitets­utvecklingsarbete, som anges i Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) samt Högskolelagen och Högskoleförordningen.  

Granskningarna är skarpa och ersätter UKÄs utbildningsutvärderingar avseende de utbildningar som inte omfattas av UKÄs sexårscykel (dvs som istället ingår i Treklöverns sexårscykel). Rektor har full möjlighet att ta skarpa beslut (dvs avs sanktioner) om det efter ett år skulle kvarstå allvarliga brister (”måste-åtgärder” i bedömargruppens rapport som inte åtgärdats alt där det inte pågår ett förtroendegivande utvecklingsarbete). Den avrapportering av handlingsplanerna som görs till Treklöverns ledningsgrupp ett år efter att rapporterna skickats ut är förstås vägledande. Och naturligtvis är detta ett arbete som görs i dialog med fakulteterna, råden och institutionerna.

All utbildning vid Miun ska alltså granskas, antingen av UKÄ eller av Treklövern. Detta gäller utbildning på grund- och avancerad nivå och framöver även på forskarnivå. Forskarnivån kommer snart att inkluderas i Treklöverns granskningar men här återstår fortfarande ett utvecklingsarbete.

Bedömargrupper

Utvärderingarna genomförs av bedömargrupper som består av minst nio ledamöter. Bland ledamöterna ska det finnas minst två externa vetenskapligt alternativt konstnärligt sakkunniga samt en extern arbetslivsrepresentant. Varje lärosäte bidrar också med en vetenskapligt/konstnärligt kompetent ledamot och en studentrepresentant. Till ordförande för gruppen ska en av de externa utses.

Bedömningskriterier

  1. Utbildningarna ska nå kraven i högskolelagen och högskoleförordningen, dvs. de faktiska studieresultaten motsvarar de förväntade studieresultaten.
  2. Undervisningen ska fokusera på studenters lärande.
  3. Undervisningens innehåll och form ska vila på vetenskaplig och/eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet.
  4. De lärare som är verksamma i utbildningen ska ha aktuell ämnesmässig och högskolepedagogisk/ ämnesdidaktisk kompetens.
  5. Utbildningen ska vara användbar för studenter och samhället.
  6. Studenterna ska ha inflytande i planering, genomförande och uppföljning av utbildningen.
  7. I utbildningen ska ett jämställdhetsperspektiv mellan män och kvinnor vara säkerställt och integrerat i såväl utformning som genomförande.

Aktuella kluster

Omgång 5

Mittuniversitetets representanter i de tre bedömargrupperna har utsetts av rektor. Under hösten har de tre tillsamans med sina motsvarigheter på Karlstads universitet och Linnéuniversitetet arbetat med rekrytering av två externa vetenskapligt kompetenta bedömare och en bedömare från arbetslivet, till vart och ett av de tre klustren i omgång 5. Studentkårerna har stått för rekryteringen av studentrepresntanter, en till varje kluster. I januari/februari kommer det vara upptaktsmöten och arbetet med utvärderingen drar igång på allvar. Under våren 2020 skriver lärosätena självvärderingar medan bedömargrupperna läser självständiga arbeten. Lärosätesintervjuerna är beräknade till maj 2020 och rapporterna väntas vara klara i oktober samma år.

Kluster 10 inkluderar engelska, spanska, tyska och franska och har Irina Frisk, lektor i engelska vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, som utvärderingsansvarig. 

Kluster 14 inkluderar datavetenskap, datateknik och medieteknik och Stefan Forsström, lektor i datateknik vid institutionen för informationssystem och -teknologi, som biträdande utvärderingsansvarig.  

Kluster 24 inkluderar biomedicinsk vetenskap, farmaci, medicinsk vetenskap och optometri och har Dan Bylund, professor i analytisk kemi vid institutionen för naturvetenskap, som biträdande utvärderingsansvarig. I kluster 24 är det bara Linnéuniversitetet som har utbildningar som ska utvärderas, övriga lärosäten deltar dock i bedömargruppen.  

Omgång 4

I augusti var det upptaktsmöte för alla tre kluster och arbetet med utvärderingen drog igång på allvar. Under hösten 2019 har lärosätena skrivit självvärderingar medan bedömargrupperna läst självständiga arbeten. Lärosätesintervjuerna är beräknade till januari/februari 2020 och rapporterna väntas vara klara i maj samma år.

Kluster 8 inkluderar risk- och miljöstudier, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap rehabiliteringsvetenskap, handikappvetenskap och idrott och har John Selander som biträdande utvärderingsansvarig. Platsbesöket planeras till 20-21 januari och sker från Lnu. 

Kluster 15 inkluderar industriell organisation och ekonomi, kvalitetsteknik samt kvalitetsledning och har Aron Larsson som utvärderingsansvarig. Platsbesöket planeras till 2-3 februari och sker från Miun.  

Kluster 17 inkluderar maskinteknik, teknisk design, skogs- och träteknik, sjöfartsvenskap samt yrkeskunnande och teknologi och har Per Gradin som biträdande utvärderingsansvarig. Platsbesöket planeras till 28-30 januari och sker från KaU.  

Nyheter

2019-10-28
Kvalitetsrapport om litteraturvetenskap och svenska överlämnades

2019-10-15
Kvalitetsrapport över sociologi överlämnas

2019-09-03
Kvalitetsrapport över juridik överlämnas

2019-08-28
Tre nya ämneskluster utvärderas inom Treklövern

2019-06-11
Kvalitetrapport över psykologi överlämnas
Rektorsbeslut: Externa ledamöter till kluster 15 och dokumentet Bedömargruppens uppdrag och arbete

2019-06-10
Kvalitetrapport över miljövetenskap, kemi och biologi överlämnas

2019-05-27
Kvalitetrapport över kulturgeografi och turismvetenskap överlämnas

2019-05-23
Kvalitetsgranskare besökte Östersund

2019-05-22
Kvalitetsgranskare gjorde distansbesök från Karlstad

2019-05-13
Ersättning till externa

2019-02-12
Ansvariga för omgång 4

2019-02-12
Bedömargrupp besöker Karlstads universitetet

2019-02-06
Bedömargrupp besöker Linnéuniversitetet

2019-01-31
Kvalitetsgranskning av juridik, skatterätt och rättsvetenskap inleds

2019-01-29
Bedömargrupp besöker Mittuniversitetet

2019-01-28
Kvalitetsgranskning av sociologi inleds

2018-12-10
Rapporten från kluster 1 (ekonomi) överlämnas. 

2018-11-13
Rektorsbeslut: Externa ledamöter till kluster 3

2018-10-29
Kvalitetsrapport för journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap lyfter fram engagerade lärare och välplanerad verksamhet 

2018-09-17
Kvalitetsrapport för informatik, arkiv- och informationsvetenskap lyfter fram god samverkan

2018-09-14
Dags för sju nya ämnen att kvalitetsgranskas inom Treklövern

2018-09-04
Rektorsbeslut: Utvärderings-ansvarig och biträdande utvärderingsansvariga för omgång 3. 

2018-06-26
Rektorsbeslut: Externa ledamöter till kluster 4 
Nytt systemdokument

2018-05-16
Treklöverns bedömargrupp besöker Mittuniversitetet