Personal

Kompetensutveckling

Administrera löner, arvoden och förmåner

 • Lönepolicy
 • Lokalt avtal för TA-personal gällande tjänstgöringstid vid resor
 • Rese- och traktamentesavtal
 • Lönereglering för viss personal
 • Riktlinjer årskort tåg/flyg
 • Löner för doktorander
 • Ramavtal vid köp av bildskärms- och skyddsglasögon

Hantera närvaro och frånvaro

 • Lokalt avtal arbetstid för lärare
 • Rutin för lärares semester
 • Resurstilldelningsdokument
 • Avtal om kvotberäknad semester
 • Flextid för TA personal

Hantera och avsluta anställningar

 • Anställning efter 67 års ålder
 • Bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet
 • Regler för inofficiella dokument
 • Riktlinjer för beviljande av delpension

Anställa personal

 • Mittuniversitetets anställningsordning
 • Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor
 • Rekrytera personal från utlandet
 • Handläggningsordning professorsanställning
 • Handläggningsordning lektorsanställning
 • Handläggningsordning bitr lektor – foass
 • Handläggningsordning adjunktsanställning
 • Handläggningsordning för doktorandanställningar
 • Handläggningsordning TA personal