Policy

Arbetsmiljöpolicy

Mittuniversitetets arbetsmiljöpolicy riktar sig till samtliga medarbetare och studenter och beskriver syfte, mål med arbetsmiljöarbetet, samt tillämpningen för att uppnå dessa. Policyn ger en övergripande beskrivning av det arbetsmiljöansvar som åligger Mittuniversitetet som arbetsgivare, samtliga medarbetare och studenter samt skyddsombud och studentskyddsombud. 

Arbetsmiljöpolicy 2019/178

Regel

Fördelning av ansvar för arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöuppgifter

Fördelningsdokument, ansvar för arbetsmiljöuppgifterna

Riktlinje mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Mittuniversitetet ska vara ett lärosäte och en arbetsplats fri från kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Alla människors lika värde är en självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten vid Mittuniversitetet. Verksamheten vilar på en grund av delaktighet och samtal. Såväl anställda som studenter ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet och hänsyn ska tas till olikheter för att främja individens möjligheter till arbete eller studier för att utveckla verksamheten vid Mittuniversitetet.

Riktlinje mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Handläggningsordningar

Rutiner för arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljölagen är en ramlag som kompletteras med ett antal föreskrifter. Det är Arbetsmiljöverket som ger ut dessa. I föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete anges att vi förutom en arbetsmiljöpolicy också skall ha rutiner för vårt arbetsmiljöarbete. 

Rutiner för arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljörond handlingsplan

Handlingsplan för arbetsmiljöförbättringar

Arbetsmiljörond handlingsplan

Rutin vid kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Mittuniversitetet ska vara ett lärosäte och en arbetsplats fri från kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Alla människors lika värde är en självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten vid Mittuniversitetet.

Rutin vid kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.