Strategi, planer, regler, handläggningsordning och policies

Strategi, planer, regler, handläggningsordning och policies för styrning, organisation och ansvarsfördelning på övergripande nivå.

Strategi

Mittuniversitetets strategi 2019–2023

Strategidokumentet beskriver den gemensamma bilden av vårt uppdrag och vår utveckling, vår vision och det värde vi tillsammans skapar. Strategin är en och samma för hela universitetet och framtagen efter dialog i hela verksamheten. 

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
DNR: MIUN 2018/1006

Mittuniversitetets klimatstrategi

Som ett led i Mittuniversitetets arbete med hållbar utveckling har rektor skrivit under Klimatramverket (MIUN 2019/896). I och med detta har Mittuniversitetet åtagit sig att ta fram en Klimatstrategi för Mittuniversitetet.

Klimatstrategin innehåller dels generella mål för Mittuniversitetet men även mål kopplat till utbildning och studentsamverkan, forskning samt samverkan, innovation och nyttiggörande.  

Mittuniversitetets klimatstrategi 

Kontaktperson: Lotten Glans, Förvaltningschef
DNR: MIUN 2020/2189

Policies

Policy för miljö samt handläggningsordning

Miljöledningssystemet ska, enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter regelbundet uppdateras. Denna uppdatering omfattas av samtliga delar i miljöledningssystemet: miljöpolicy, miljömål, handlingsplan samt årlig uppföljning och redovisning av arbetet.

Policy för miljö samt handläggningsordning

Regler och riktlinjer

Arbetsordning för Mittuniversitetet

Arbetsordningens syfte är att klargöra hur universitetets verksamhet ska styras och följas upp samt att ange vilka olika ansvarsområden som olika nivåer och funktioner inom universitetet har. 

Kontaktperson: Arne Wahlström, ULS
DNR: MIUN 2019/580 
Beslutsdatum: 2019-02-20 
Giltighetstid: 2019-07-01 och tillsvidare

Mittuniversitetets besluts- och delegationsordning

 

Dokumentet beskriver de ärenden som rektor själv beslutar om samt anger rektors delegationer till befattningshavare och organ inom universitetet.

Kontaktperson: Arne Wahlström, ULS
DNR: MIUN 2019/657
Beslutsdatum: 2019-05-13, rev 190924, 201124
Giltighetstid: 2019-07-01 och tillsvidare

Arbetsordning för HUV

Arbetsordningen klargör hur fakultetens verksamhet ska styras och följas upp samt anger vilka olika ansvarsområden som olika nivåer och funktioner inom fakulteten har.  Arbetsordningen beskriver tillsammans med fakultetens besluts- och delegationsordning hur fakulteten är organiserad och hur beslut fattas. Utöver vad som framgår av Mittuniversitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar reglerar denna arbetsordning samt fakultetens besluts- och delegationsordning fakultetens organisation och arbetssätt. 

Kontaktperson: Karin Olsson, HUV-kansliet
DNR: MIUN 2019/658
Giltighetstid: 2019-06-04 - tillsvidare

Besluts- och delegationsordning för HUV

Besluts- och delegationsordningen är ett komplement arbetsordningen för fakulteten som anger vilka roller och övergripande ansvarområden som finns inom HUV. De två dokumenten tydliggör tillsammas det övergripande ansvar, de mandat och de delegationer som olika befattningshavare och organ har vid fakulteten. BEsluts- och delegationsordningen innehåller både de delegationer som fakultetsnämnden beslutar om och de som dekanen beslutar om.

Kontaktperson: Karin Olsson, HUV
DNR: MIUN 2019/658
Giltighetstid: 2019-07-01 - tillsvidare

Arbetsordning för NMT

Denna arbetsordning bygger på den arbetsordning som Mittuniversitetets styrelse och rektor fastställt. 

Kontaktperson: Maria Torstensson, NMT-kansliet
DNR: MIUN 2019/1139
Giltighetstid: 2019-07-01 - tillsvidare

Besluts- och delegationsordning för NMT

Besluts- och delegationsordning för fakultetsnämnd respektive dekan vi fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Kontaktperson: Maria Torstensson, NMT-kansliet
DNR: MIUN 2019/1140
Giltighetstid: 2019-07-01 - tillsvidare

Besluts- och delegationsordning förvaltningen

Dokumentet beskriver de ärenden som förvaltningschef själv beslutar om samt anger förvaltningschefs delegationer till befattningshavare inom förvaltningen.

Kontaktperson: Arne Wahlström, ULS
DNR: MIUN 2019/657
Giltighetstid: 2019-07-01 och tillsvidare

Intern styrning och kontroll

Mittuniversitetet omfattas av förordningen (2007:603) om intern styrnings och kontroll (FISK). Dokumentet ska tydliggöra processen gällande Mittuniversitetets arbete med intern styrning och kontroll.

Regler för intern styrning och kontroll

Bilaga till regler för intern styrning och kontroll: Bedömning och självskattning av intern styrning och kontroll

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
Beslutsdatum: 2020-06-30
Giltighetstid: Tillsvidare

Arbetsordning för förvaltningen

Arbetsordningens syfte är att klargöra hur förvaltningens verksamhet ska styras och följas upp samt att ange vilka olika ansvarsområden som olika nivåer och funktioner inom förvaltningen har. 

Arbetsordning för förvaltningen

Kontaktperson: Victoria Sjöbom
DNR: MIUN 2019/1439 
Beslutsdatum: 2019-08-20 
Giltighetstid: 2019-08-20 och tillsvidare

Riktlinjer för överklaganden

Mittuniversitetets kvalitetssystem för forskning

Syftet med Mittuniversitetets kvalitetssystem för forskning är att skapa struktur för kvalitetssäkring och systematisk kvalitetsutveckling av universitetets forskning.

Mittuniversitetets kvalitetssystem för forskning, dnr MIUN 2021/1904

Planer

Mittuniversitetets styrmodell

Mittuniversitetet befinner sig i ett styrningslandskap med förhållandevis stort handlingsutrymme, men där utrymmets gränser tydligt fastställs och begränsas av externa förutsättningar. Det här dokumentet, och de processer som beskrivs i det, syftar till att ge en övergripande bild av hur detta handlingsutrymme tillvaratas och omsätts i verksamheten. 

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
Beslutsdatum: 2019-06-19, reviderad 191001
Giltighetstid: Tillsvidare

Verksamhetsplan och budget

Verksamheten inom Mittuniversitetet ska bedrivas i enlighet med högskolelagen (1992:1434) och i regeringens regleringsbrev för Mittuniversitetet anges anslagsramar, verksamhetsmål och återrapporteringskrav.

I likhet med föregående år har varje organisatorisk enhet, utifrån målen i strategin, fått i uppdrag att formulera egna aktiviteter och insatser som går mot målen samt ta fram förslag på aktiviteter som bör lyftas på fakultets- eller förvaltningsnivå eller till universitetsövergripande nivå. Även forskningsråd, utbildningsråd, strategigruppen för lika villkor, hållbarhetskoordinatorer och arbetsgruppen som arbetat med handlingsplanen för internationalisering har lämnat inspel på aktiviteter. Aktiviteterna från fakultet, förvaltning och råd har sammanställts och utgjort underlag för övergripande diskussion i Mittuniversitetets ledningsråd. Utifrån diskussionerna i ledningsrådet har ett antal gemensamma områden identifierats. Dessa områden ses som viktiga för att skapa förutsättningar för verksamheten att jobba mot målen.

Mittuniversitetets Verksamhetsplan 2021 med plan för 2022-2023 och budget 2021 ger därmed förutsättningar och uppdrag för lärosätets verksamhet under kommande år.

Utifrån verksamhetsplanen fastställs underliggande aktivitetsplaner.

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
DNR: MIUN 2020/2149

Aktivitetsplan och intern fördelning av medel

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2021 (plan 2022-2023) och intern fördelning av medel 2021 är Mittuniversitetets centrala planering- och uppföljningsdokument. Aktivitetsplanen omsätter och konkretiserar strategin, regleringsbreven, budget- och personalförutsättningar, riskanalyser, omvärldsanalys, intern- och riksrevisionens granskningsåtgärder samt överenskommelser utifrån verksamhetsdialoger. I aktivitetsplanen framgår även anslagstilldelning och ekonomiska ramar för Mittuniversitetet och den interna resursfördelningen till fakulteterna och förvaltningen för 2021.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Fakulteten för humanvetenskap och Förvaltningen har egna avsnitt där det framgår vad respektive verksamhet ansvarar för. 

Aktivitetsplanen bygger därmed på:

Uppföljning av fakulteternas aktivitetsplaner sker i fakultetsnämnd och vid verksamhetsdialogerna vår och höst. Uppföljning av förvaltningens aktivitetsplan sker kvartalsvis i förvaltningens ledningsgrupp (FLG) och i verksamhetsdialoger vår och höst. Övergripande uppföljning sker även i samband med rektorsdialogerna vår och höst.

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2021 (plan 2022-2023) och intern fördelning av medel 2021 

Aktivitetsplanen är uppdaterad:

  • 2021-02-09 för att inkludera interna projekt kopplat till distansutvecklingsuppdraget
  • 2021-03-02 med utökat uppdrag kopplat till studenters hälsa.
  • 2021-07-06 utifrån rektorsdialoger

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
DNR: MIUN 2020/2714

Riskanalyser

Förordning om intern styrning och kontroll (2007:603) innebär att Mittuniversitet, tillsammans med Sveriges övriga största myndigheter ska upprätta en riskanalys, åtgärder samt systematiskt och regelbundet följa upp och dokumentera arbetet med intern styrning och kontroll.

Intern styrning och kontroll är ett verktyg för att bidra till väl avvägda prioriteringar, att verksamheten bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Universitetets arbete med intern styrning och kontroll utgår från universitetsstyrelsen och granskas fortlöpande av Riksrevisionen och av universitetets internrevision.

Riskanalysarbetet, som del av arbetet med intern styrning och kontroll, syftar till att identifiera och bedöma de risker som utgör ett reellt hot mot Mittuniversitetets förmåga att utföra sitt uppdrag. Riskanalysen ska beakta såväl externa och interna faktorer som på olika sätt kan äventyra verksamheten.

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
DNR: MIUN 2020/2432 och MIUN 2020/2433

Pedagogisk utvecklingsplan

Aktuell plan finns ej men arbete med en ny plan pågår. 

Pedagogisk utvecklingsplan 2008–2011

Handlingsplan Internationalisering

Kontaktperson: Anna Lindahl, International Relation Office (IRO) 
Beslutsdatum: 2020-11-17 
Giltighetstid: 2020-11-17 --- 2023-1231

Handläggningsordning

Handläggningsordning för krishantering

Dokumentet beskriver organisation, ansvar, roller och definitioner som kompletteras av olika checklistor beroende på krisens/den extraordinära händelsens art och omfattning. 

Handläggningsordning för krishantering

Handläggningsordning Styrdokument

Handläggningsordningen reglerar struktur, process och ansvar kopplat till universitetets styrdokument.

Handläggningsordning för Mittuniversitetets styrdokument, dnr MIUN 2021/290