Planer

Plan för jämställdhetsintegrering

Under programperioden 2020–2025 har Mittuniversitetet ett regeringsuppdrag att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Mittuniversitetet ska även fortsatt verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer. Under 2021–2023 har Mittuniversitetet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 46 procent kvinnor.

Mittuniversitetet ska, i samverkan med relevanta samhällsaktörer, bidra till att öka jämställdheten i samhället. Enligt regleringsbrevet ska även jämställdhet beaktas vid fördelning av forskningsmedel.

Under 2020 införlivades arbetet med jämställdhet i ordinarie verksamhetsplanering vilket innebär att plan för jämställdhetsintegrering 2021 är en integrerad del av verksamhetsplanen. I Mittuniversitetets aktivitetsplan framgår ansvariga för respektive aktivitet. 

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
DNR: MIUN 2020/2149 och MIUN 2020/2714

Handläggningsordning

Handläggningsordning för arbetet med lika villkor

Mittuniversitetets arbete för lika villkor utgår från diskrimineringslagen (2008:567), arbetsmiljölagen (1977:1160), arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och tillämpliga arbetsmiljöföreskrifter. Här framgår att Mittuniversitetet som arbetsgivare ska planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs samt klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i verksamheten. Mittuniversitetet ska motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Handläggningsordning för arbetet med lika villkor