Planer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019

Lokala åtgärdsprogram

De lokala åtgärdsprogrammen för de olika avdelningarna hittar du i mapparna nedan.

 

'

Handläggningsordning

Handläggningsordning för arbetet med lika villkor

Mittuniversitetets arbete för lika villkor utgår från diskrimineringslagen (2008:567), arbetsmiljölagen (1977:1160), arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och tillämpliga arbetsmiljöföreskrifter. Här framgår att Mittuniversitetet som arbetsgivare ska planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs samt klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i verksamheten. Mittuniversitetet ska motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Handläggningsordning för arbetet med lika villkor