Disputation och licentiatseminarium

Disputation och licentiatseminarium

Handläggningsordningar Disputation och licentiatseminarium

Regel för förhandsgranskning av avhandling vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

För att säkerställa att Mittuniversitetets kvalitetsmål uppnås ska avhandlingen granskas löpande under avhandlingsarbetets gång. Detta ansvar vilar i första hand på berörda handledare. Avdelningen ansvarar för att en förhandsgranskning av manus sker innan avhandlingen trycks.

Regel för förhandsgranskning av avhandling vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Regler om jäv för opponent, granskare och betygsnämnd vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

För att säkerställa en tillfredsställande kvalitet i examinationen av doktorander vid fakulteten har lokala regler utarbetats. De lokala reglerna ska fungera som ett stöd för avdelningarna när opponent, granskare och betygsnämndsledamot ska förslås vid examinationen av doktorand. Granskning av jäv för opponent, granskare och betygsnämnd sker innan anmälan om disputation/lic godkänns.

Regler om jäv för opponent, granskare och betygsnämnd vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Regler för disputationsakten och kompetenskrav på opponent, ordförande samt betygsnämnd vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Högskoleförordningen säger att det  för doktorsexamen och konstnärlig doktorsexamen krävs bland annat en godkänd doktorsavhandling. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid disputationen ska det finnas en opponent. Vid betygs- sättning av doktorsavhandlingen ska minst en person delta som inte är verksam vid den högskola där doktoranden examineras. Lokala regler finns.

Regler för disputationsakten och kompetenskrav på opponent, ordförande samt betygsnämnd, fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Regler för licentiatseminarium och fakultetsgranskare vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

För licentiatexamen krävs en godkänd licentiatavhandling. Avhandlingen ska ha försvarats muntligt vid ett licentiatseminarium. Vid seminariet ska finnas en av fakulteten utsedd granskare.

Regler för licentiatseminarium och kompetenskrav för examinator vid licentiatseminarium NMT

Tidplan för disputation vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Tidplan för licentiatseminarium vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Riktlinjer avseende disputation för doktorsexamen vid fakulteten för humanvetenskap

Högskoleförordningen föreskriver att doktoranden skall försvara sin avhandling vid en offentlig disputation. De formella kraven innebär bland annat att respondenten, fakultetsopponenten, ordföranden för disputationen och samtliga ledamöter i betygsnämnden måste vara närvarande under hela disputationen.

Riktlinjer avseende disputation för doktorsexamen vid fakulteten för humanvetenskap

Riktlinjer för betygsnämndens sammansättning, opponent och ordförande vid licentiatseminarium vid fakulteten för humanvetenskap

En licentiatuppsats / -avhandling skall bedömas med något av betygen underkänd eller god- känd. Vid betygssättningen skall hänsyn tas till innehållet i och försvaret av uppsatsen / avhandlingen. Betyg för licentiatuppsats / -avhandling skall bestämmas av en betygsnämnd, som utses särskilt för varje uppsats / avhandling.

Riktlinjer för betygsnämndens sammansättning, opponent och ordförande vid licentiatseminarium vid fakulteten för humanvetenskap

Riktlinjer avseende disputationskostnader, HUV

Distributionslista för doktorsavhandling vid fakulteten för humanvetenskap

Tidsplan inför disputation för doktorsexamen vid fakulteten för humanvetenskap

Tidsplan inför licentiatexamen vid fakulteten för humanvetenskap

Regler för betygsnämndens sammansättning, opponent och ordförande vid disputation vid fakulteten för humanvetenskap

En doktorsavhandling skall bedömas med något av betygen underkänd eller godkänd. Vid betygssättningen skall hänsyn tas till innehållet i och försvaret av avhandlingen. Betyg för doktorsavhandling skall bestämmas av en betygsnämnd, som utses särskilt för varje avhandling.

Regler för betygsnämndens sammansättning, opponent och ordförande vid disputation vid fakulteten för humanvetenskap.