Regler forskarutbildning

Kravspecifikation för kursplaner på forskarnivå samt svensk och engelsk mall

Kursplaner ska upprättas för kurser på forskarnivå. Kursplanen är ett juridiskt dokument som deklarerar innehållet i en kurs och utgör ett avtal mellan lärosätet och studenten. Kursplanen visar universitetets intentioner med kursen, d v s vilka kunskaper och färdigheter studenten kan förvänta sig att förvärva och vad som krävs av studenten.

Word-mallar

Inrättande, uppföljning, avveckling av ämnen på forskarnivå vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Ansvaret för utbildning på forskarnivå är vid Mittuniversitetet placerat hos fakultetsnämnderna. Det åligger därmed fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier att inom sitt ansvarsområde fastställa ämnen i vilka utbildning på forskarnivå får anordna

Inrättande, uppföljning, avveckling av ämnen på forskarnivå

Inrättande av kurs på forskarutbildningsnivå vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Rådet för utbildning på forskarnivå beslutar om inrättande av kurs på forskarnivå utifrån inlämnat förslag. Förslaget utarbetas av ämneskollegiet enligt mall och ska ha  godkänts av ämnesföreträdaren.

Regel för inrättande av kurs på forskarutbildningsnivå – fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Handläggningsordningar forskarutbildning

Riktlinjer för ämnen på forskarnivå vid fakulteten för humanvetenskap

Ansvaret för utbildning på forskarnivå är vid Mittuniversitetet placerat hos fakultets- nämnderna. Det åligger därmed fakultetsnämnden för humanvetenskap att inom sitt ansvarsområde fastställa ämnen i vilka utbildning på forskarnivå får anordnas. Till denna uppgift hör att både inrätta, följa upp och avveckla ämnen efter fastställda kriterier, samt att uppmuntra ämnen på avancerad nivå till att utveckla sådan utbildning när förutsättningar för detta finns.

Riktlinjer för ämnen på forskarnivå vid fakulteten för humanvetenskap

Regler för beslut som rör forskarutbildningen vid Fakulteten för humanvetenskap

2014-01-01 trädde en ny arbetsordning i kraft vid fakulteten för humanvetenskap. För beslut som innan detta datum låg på Rådet för utbildning på forskarnivå men efter detta datum delegerats till forskarkollegierna har rådet arbetat efter antal principer. Dessa kommer även fortsättningsvis gälla i rådets arbete med kvalitetssäkring och uppföljning. Principerna har här samlats för att kunna beslutas och delges ämnena som regler.
Reviderad av Rådet för utbildning på forskarnivå 2014-10-0203, 2015-12-16.

Regler för beslut som rör forskarutbildningen vid Fakulteten för humanvetenskap