Handläggningsordningar utbilda och handleda

Regler för individuell studieplan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå. Forskarutbildningsrådet ansvarar för fastställandet av den individuella studieplanen och för uppföljningen av de i planen gjorda åtagandena. Avdelningen har ansvaret för att universitetets åtaganden i den individuella studieplanen fullgörs.

Regler för individuell studieplan – fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Regler för mentorer vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden ska för varje doktorand utse en mentor som är en handledarutbildad forskare utanför den  forskargrupp doktoranden ingår i. Förslag på mentor lämnas av handledare i samband med ansökan om antagning av doktorand.

Regler för mentorer vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Handläggningsordning för indragning av resurser för doktorander

Beslut kan tas av rektor av indragning av handledning och andra resurser för doktorander.

Handläggningsordning för indragning av resurser för doktorander