Strategier

Mittuniversitetets strategi 2019-2023

Strategidokumentet beskriver den gemensamma bilden av vårt uppdrag och vår utveckling, vår vision och det värde vi tillsammans skapar. Strategin är en och samma för hela universitetet och framtagen efter dialog i hela verksamheten. 

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
DNR: MIUN 2018/1006

Handläggningsordningar

Byte av betygsskala på kurs

Handläggningsordningen anger berednings- och beslutsprocess för byte av betygsskala samt vilket underlag som ska tas fram inför beslut.

Handläggningsordning för byte av betygsskala på kurs

Kontaktperson: Prorektor för utbildning
Dnr: MIUN 2019/1223