Plan

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten humanvetenskap

Utbildning vid fakulteten för humanvetenskap ska vara ett attraktivt val för olika grupper av studenter, där innehållet i studentens lärande och personliga kunskapsutveckling står i centrum. Sammansättningen av utbildningsutbudet ska möjliggöra för friare studiegångar, ha en stabil bas av utbildningsprogram och professionsutbildningar samt utgöras av en variation av undervisningsformer. Fakulteten ska tillse att utbildningarnas volym, kvalitet, stabilitet, progression och ekonomi säkerställs.

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten humanvetenskap

Regel

Regel för kursplaner samt engelskspråkig mall

Till varje kurs ska alltid höra en kursplan. Vid Mittuniversitetet ska kursplanen följa det innehåll och det utseende som beskrivs i regel för kursplaner.

Regel för kursplan (inkl. rekommenderad handläggning och tidsplan) Dnr: MIUN 2009/830

Regel för utbildningsplaner samt engelskspråkig mall

Till varje utbildningsprogram ska alltid höra en utbildningsplan. Vid Mittuniversitetet ska utbildningsplanen följa det innehåll och det utseende som beskrivs i regel för utbildningsplaner. 

Regel för utbildningsplan (inkl. rekommenderad handläggning och tidsplan)

Handläggningsordningar

Riktlinjer för beredning av utbildningsplaner under revidering, HUV

Fakultetsnämnden beslutar om utbildningsplaner för program. Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå har av fakultetsnämnden ålagts att besluta om revidering av innehåll och dess ordförande att besluta om smärre justeringar gällande utbildningsplaner. För att säkra kvalitetsmässig hantering har rådet beslutat att upprätta riktlinjer som anger vad revidering av innehåll omfattar och vad som ska ses som en smärre justering.

Riktlinjer för beredning av utbildningsplaner under revidering, HUV

Handläggningsordning för inrättande, nedläggning och vilande av ämnen/huvudområden på grund- och avancerad nivå

Handläggningsordningen tydliggör ansvarsfördelning, beslutsprocesser samt arbetsgång vid inrättande, nedläggning och vilande av ämnen och huvudområden. Handläggningsordningen omfattar även en mall för beslutsunderlag samt en bilaga med definitioner av begrepp.  

Handläggningsordning för inrättande, nedläggning och vilande av ämnen/huvudområden på grund- och avancerad nivå vid Mittuniversitetet

Mall för beslutsunderlag för inrättande av nytt/utökat ämne/huvudområde

Handläggningsordning för inrättande, nedläggning, vilande och återupptagning av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå

Handläggningsordningen tydliggör ansvarsfördelning, beslutsprocesser samt arbetsgång vid inrättande, nedläggning och återupptagning av utbildningsprogram. Handläggningsordningen omfattar även en mall för beslutsunderlag (se avsnitt 3 i handläggningsordningen).

Handläggningsordning för klassificering och omklassificering av utbildningsområde

Handläggningsordning för för beredning av ärenden till rektorsbeslut för omklassificering av ämnen och kurser. 

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS

Handläggningsordning för hantering av nytillkomna utbildningsalternativ

Handläggningsordning tillkommande inriktningar i Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, HUV

Handläggningsordning för byte av betygsskala på kurs

Handläggningsordningen anger berednings- och beslutsprocess för byte av betygsskala samt vilket underlag som ska tas fram inför beslut.

Handläggare: Prorektor för utbildning
Dnr: MIUN 2019/1223