Antagning, grund- och avancerad nivå

Regler

Antagningsordning gällande tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Mittuniversitetet

Enligt Högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 §) skall vid varje högskola finnas en antagningsordning. I antagningsordningen ska de föreskrifter tas in som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas.

Antagningsordningen fastställdes av universitetsstyrelsen 2019-09-19.

Antagningsordning vid Mittuniversitetet fr.o.m.1 juli 2020 (dnr (MIUN 2017/2290)