Antagning, grund- och avancerad nivå

Regler

Antagningsordning gällande tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Mittuniversitetet

Enligt Högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 §) skall vid varje högskola finnas en antagningsordning. I antagningsordningen ska de föreskrifter tas in som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas.

Antagningsordning fastställd av universitetsstyrelsen 2021-02-19, gäller vid antagning till utbildning som börjar efter den 1 juli 2021.
Antagningsordning vid Mittuniversitetet efter 1 juli 2021 (dnr MIUN 2017/2290)

Antagningsordning fastställd av universitetsstyrelsen 2021-02-19, gäller vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj 2022.
Antagningsordning vid Mittuniversitetet efter den 31 maj 2022 (dnr (MIUN 2017/2290)