Här finns kommunikationspolicy, plan för kommunikation, språkpolicy och Mittuniversitetets grafiska profil.

Policy

Kommunikationspolicy

Policyn tydliggör vad som gäller for såväl intern som extern kommunikation vid Mittuniversitetet samt kommunikationsansvaret för både medarbetare och olika roller/funktioner. 

Kommunikationspolicy

Engelsk översättning: Communications Policy

Språkpolicy

Språkpolicyns syfte är att tydliggöra vilka principer som gäller för språkanvändningen vid Mittuniversitetet.

Planer

Plan för kommunikation – vägval utifrån Mittuniversitetets strategi

Planen visar långsiktiga vägval inom kommunikation för att nå universitetets vision och hur kommunikation bidrar till att målen nås.

Webborganisation för miun.se

Organisationens utformning syftar till att:

  • Tydliggöra fördelningen mellan strategiskt arbete och dagligt operativt arbete.
  • Arbetsuppgifter och befogenheter ska vara tydliga för alla roller, mandatet ska vara tydligt
  • Antalet webbredaktörer ska minska och professionalismen öka: färre personer ska arbeta med webben på en större del av sin arbetstid. 

Webborganisation för miun.se

Regler

Grafisk profil, grafisk manual

Den gemensam grafisk profilen för Mittuniversitetet (dnr MIUN 2020/1058) reglerar hur vi ska kommunicera på ett enhetligt sätt med omvärlden och därmed öka igenkänningen av Mittuniversitetet. I manualen ingår bilagor om skyltprogram och filmgrafik.

Grafisk profil