Regler och handläggningsordningar som gäller vid anställning av personal.

Regler

Mittuniversitetets anställningsordning

Enligt Högskoleförordningen (SFS 2010:1064) 2 kap. 2 §  ska ett universitets styrelse fastställa en anställningsordning med de regler för anställning av lärare som universitetet tillämpar. Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning MIUN 2020/2642

Anställningsordning MIUN 2020/2642 (eng)

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Avtalet gäller arbetstagare som anställs som postdoktor och som i huvudsak ska bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Förhandling om anställning som postdoktor

Handläggningsordningar – centralt

Rekrytera personal ifrån utlandet

Här kan du läsa mer om följande processer:

  • Utlandsrekrytering doktorander
  • Utlandsrekrytering forskare
  • Utlandsrekrytering övriga

Rekrytera personal ifrån utlandet

Handläggningsordning för doktorandanställningar

Detta styrdokument beskriver processen från inrättande av anställning, annonsering, avbrytande, urval antagning samt anställning.

Handläggningsordning för doktorandanställningar

Se även: antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Handläggningsordning TA personal

handläggningsordning vid anställning av teknisk och administrativ personal

Handläggningsordning TA personal

Handläggningsordningar – fakulteter

Anvisningar för anställning som professor NMT

Anvisningar för antagning till docent NMT

Riktlinjer för anställningsprofil, kungörelse och annons, HUV

Anställningsprofilen ligger till grund för fakultetens rekommendation om att inleda ett anställningsförfarande. Kungörelsen innehåller alla uppgifter om anställningen och handläggs av fakultetens kansli. Annons om anställningen för publicering i tidsskrift eller liknande faller på HR-avdelningen.

HUV fakultetens riktlinjer för anställningsprofil, kungörelse och annons

Regler och anvisningar vid anställning och befordran samt antagning av docent, HUV

Kompletterande regler och anvisningar till universitetets anställningsordning inom anställningsrådets ansvarsområde:

  • Behörighet 
  • Instruktioner till sökande
  • Mall för pedagogisk meritportfölj
  • Instruktioner till sakkunniga
  • Beredning av anställningsärenden

HUV:s regler och anvisningar vid anställning och befordran samt antagning av docent

Anvisningar för anställning som universitetslektor NMT

Anvisningar för anställning som biträdande lektor NMT