Anställa personal

Regler och handläggningsordningar som gäller vid anställning av personal.

Regler

Mittuniversitetets anställningsordning

Enligt Högskoleförordningen (SFS 2010:1064) 2 kap. 2 §  ska ett universitets styrelse fastställa en anställningsordning med de regler för anställning av lärare som universitetet tillämpar. Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning MIUN 2020/2642

Mid Sweden University Employment Procedures MIUN 2020/2642

Riktlinje för särskilda skäl för undantag från annonsering och förenklat förfarande vid annonsering MIUN 2021/1911 bilaga till Anställningsordning

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Avtalet gäller arbetstagare som anställs som postdoktor och som i huvudsak ska bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Förhandling om anställning som postdoktor

Regler och handläggning affiliering

Syftet med affiliering är att knyta professor/forskare till universitetet med
avsikt att vidga såväl Mittuniversitetets som den affilierades kontaktnät
och därigenom utveckla det vetenskapliga kunskapsutbytet. En affiliering
medför inget anställningsförhållande utan har formen av ett etablerat
samarbete mellan en extern professor/forskare och universitetet under en
överenskommen period.

Regler och handläggning vid affiliering MIUN 2021/2593.

Avtalsmall affiliering MIUN 2021/2593

Handläggningsordningar – centralt

Rekrytera personal ifrån utlandet

Här kan du läsa mer om följande processer:

  • Utlandsrekrytering doktorander
  • Utlandsrekrytering forskare
  • Utlandsrekrytering övriga

Rekrytera personal ifrån utlandet

Professor emerita/emeritus

Behörig att erhålla hederstiteln professor emeritus/emerita vid Mittuniversitetet är den som vid sin pensionering har en tillsvidareanställning som professor vid Mittuniversitetet. Hederstiteln kan erhållas i direkt anslutning till pensioneringen. 

Läs mer i Mittuniversitetets handläggningsordning för professor emerita/emeritus.

Handläggningsordningar – fakulteter

Anvisningar för anställning som professor NMT

Anvisningar för antagning till docent NMT

Riktlinjer för anställningsprofil, kungörelse och annons, HUV

Anställningsprofilen ligger till grund för fakultetens rekommendation om att inleda ett anställningsförfarande. Kungörelsen innehåller alla uppgifter om anställningen och handläggs av fakultetens kansli. Annons om anställningen för publicering i tidsskrift eller liknande faller på HR-avdelningen.

HUV fakultetens riktlinjer för anställningsprofil, kungörelse och annons

Regler och anvisningar vid anställning och befordran samt antagning av docent, HUV

Kompletterande regler och anvisningar till universitetets anställningsordning inom anställningsrådets ansvarsområde:

  • Behörighet 
  • Instruktioner till sökande
  • Mall för pedagogisk meritportfölj
  • Instruktioner till sakkunniga
  • Beredning av anställningsärenden

HUV:s regler och anvisningar vid anställning och befordran samt antagning av docent

Anvisningar för anställning som universitetslektor NMT

Anvisningar för anställning som biträdande lektor NMT