Strategier

Handläggningsordning

Riktlinjer för aktivt omställningsstöd

Inom MIUN är arbetsgivaren och de fackliga parterna överens om att huvudinriktningen för aktivt omställningsstöd skall vara att använda medlen för kompetensväxling/-utveckling. Syftet med stödåtgärderna skall ligga i linje med MIUN´s utveckling på såväl kort som lång sikt med målsättningen att stimulera medarbetarna till sådan utveckling som kan förebygga kompetensbrister eller övertalighetssituationer i senare skeden

Riktlinjer för aktivt omställningsstöd

Regel

Regler för utbildning i svenska för internationellt rekryterade medarbetare

Mittuniversitetet erbjuder utbildning motsvarande 40 undervisningstimmar. Tid motsvarande antalet undervisningstimmar får avsättas inom ramen för tjänsten.

  • Tillsvidareanställda ska delta i erbjuden svenskundervisning
  • Vid tidsbegränsad anställning längre än ett år - bör anställda delta i erbjuden svenskundervisning.
  • Gästforskare och kortare anställningar erbjuds att delta i svenskundervisning.

Regler för utbildning i svenska för internationellt rekryterade medarbetare