Säkerhet

Policy

Säkerhetspolicy

Säkerhetspolicyn sammanfattar övergripande mål och ansvarsområden för Mittuniversitetets säkerhetsarbete.

Säkerhetspolicy

Brandskyddspolicy

Brandskyddspolicy för Mittuniversitetet, policyn gäller alla lokaler där universitetet bedriver verksamhet.

Brandskyddspolicy

Policy för informationssäkerhet

Policyn sammanfattar övergripande mål och principer för Mittuniversitetets arbete med informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet

Kontaktperson: Helena Wallskog, INFRA 
Beslutsdatum: 2021-04-06
Giltighetstid: Tillsvidare 

Handläggningsordningar

Handläggningsordning för krishantering

Dokumentet beskriver organisation, ansvar, roller och definitioner som kompletteras av olika checklistor beroende på krisens/den extraordinära händelsens art och omfattning.

Handläggningsordning för krishantering

 

Handläggningsordning för incidenthantering

Handläggningsordningen beskriver ramarna för Mittuniversitetets interna hantering av incidenter. Detaljerade processer och arbetssätt beskrivs i rutindokument. Handläggningsordningen är anpassad utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter, MSBFS 2020:8.

Handläggningsordning för incidenthantering

Riktlinjer

Riktlinjer för informationssäkerhet