Styrdokument för dig som arbetar med studieadministration.

Policy

Mål och riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Mittuniversitetet

Inom universitetet finns två former av studie- och karriärvägledning dels central fördelade på de tre campusorterna, dels på institutionsnivå. Detta dokumentet klargör den centrala studie- och karriärvägledningens ansvarsområden och organisation.

Mål och riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Mittuniversitetet

Plan

Regler

Ladokordning – Studieredovisning i Ladok

Ladok (Lokalt ADB-baserat dokumentationssystem) är högskolans datorbaserade studiedokumentationssystem för studerande i den grundläggande utbildningen. För varje student dokumenteras uppgifter såsom personnummer, namn, adress, grundläggande behörighet, registrering på kurs, betyg på prov och kurs, eventuell antagning till program, uppehåll/avbrott på program, tillgodoräknanden samt examen.

Närmare bestämmelser om vilka uppgifter som skall dokumenteras finns i Förordning om redovisning av studier mm vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153).
Uppgifterna i Ladok måste vara korrekta då dessa utgör underlag för Mittuniversitetet resultatredovisning och redovisning till departement, SCB m fl.

Studieredovisning i Ladok

Regler för inofficiella dokument

Mittuniversitetet skapar både officiella och inofficiella dokument i form av bevis, intyg och diplom för genomgången utbildning, anställning och arbetsinsatser, stipendie- och prisutdelning. Detta styrdokument definierar officiella dokument och anger reglerna för utdelning av inofficiella dokument.

Regler för inofficiella dokument

Regler för salstentamen vid Mittuniversitetet

Vid Mittuniversitetet finns ett antal regler som gäller vid salstentamen. Syftet är att främja en rättvis och rättssäker examination av studenter. Regeln gäller vid salstentamen, oavsett var den anordnas. Regeln ska tillämpas såväl vid ordinarie tentamen som vid omtentamen.

Förutom ovanstående tentamensregler finns ytterligare dokument vid Mittuniversitetet och
annan författning som reglerar förhållanden vid tentamen:

Ansvaret för tentamenssamordningen vid Mittuniversitetet ligger hos avdelningen för Studieadministration (STUA).

Handläggningsordningar

Rutiner för den årliga schemaprocessen

Hantering gällande studieavgifter för utomeuropeiska studenter

Information om studieavgifter gällande sökanden som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Den ekonomiska modell som ligger till grund för beräkning av alla program och kurser vid Mittuniversitetet.
Studieavgifter – ekonomisk modell

Interna rutiner från budgetering till betalning avseende studieavgifter
Studieavgifter – ekonomiskt flöde

Interna regler och rutiner avseende återbetalning av studieavgifter
Återbetalning

Villkor avseende betalning av studieavgifter
Betalningsvillkor

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder

Handlingsplanen klargör vilket ansvar och skyldigheter olika funktioner har när det gäller stöd till studenter med funktionshinder.

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder vid Mittuniversitetet

Handläggningsordning för disciplinära åtgärder

Handläggningsordning för disciplinära åtgärder mot studenter under vissa förhållanden.

För ytterligare information om disciplinärenden: https://medarbetarportalen.miun.se/gemensamt/juridisk-radgivning/disciplinarenden/

Kontaktperson: Arne Wahlström, ULS

 

Hantering av antagna till utbildning på falska meriter

Det inträffar att personer antas till högskole­utbildning på falska meriter. Åtgärder och påföljder vid en dylik upptäckt varierar beroende av var i antagningsprocessen eller studierna personen befinner sig. Ärendegång och olika scenarier beskrivs i detta dokument.