Den här kursen är en del i den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik som ges för medarbetare vid Mittuniversitetet. Vid behov kan kursen komma att ges på engelska.

Förkunskapskrav: Examen från högskoleutbildning
Nivå: Motsvarar avancerad nivå
Omfattning: 2 veckor (motsvarar 3 hp)
Ansvarig avdelning: Forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
Senast reviderad: 2021-06-30

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap om lärarens roll samt undervisningens olika delar i både teori och praktik.

Lärandemål

Utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § högskolelagen för avancerad nivå ska deltagare efter avslutad utbildning kunna

 • självständigt och tillsammans med andra, planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination inom det egna kunskapsområdet
 • reflektera över det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenterna
 • beskriva och diskutera pedagogiska ställningstaganden

Innehåll

Kursen består av fyra moduler:

 1. Att undervisa inom högre utbildning
 2. Från lärandemål till kursvärdering
 3. Det akademiska lärarskapet
 4. Kunskapssyn och pedagogiska ställningstaganden

Studieform och arbetssätt

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika ämnesområden och förutsätter medverkan vid samtliga undervisningstillfällen.

Kursen går på kvartsfart under åtta veckor. Den innefattar en fysisk träff på valfri campusort samt tre onlineträffar i mötesverktyget Zoom. Träffarna sker med två veckors mellanrum, och däremellan förväntas deltagarna lösa uppgifter individuellt eller i grupp. Under kursen förekommer följande arbetssätt:

 • Individuellt arbete
 • Grupparbete
 • Seminarier/webbinarier
 • Kollegial observation genom tillämpning av metoden "kritiska vänner"

Examination och betygsskala

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att kursens samtliga examinerande moment är godkända.

Examinationen på kursen är kontinuerlig och består av ett antal uppgifter kopplade till de olika innehållsdelarna. Examinationen sker både individuellt och i grupp.

Litteratur

Litteraturlistan är preliminär och kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.

Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment, i Higher Education, 32(3), 347-364. Sökbar som öppenresurs!

Bolander Laksov, K. & Scheja, M. (2020). Akademiskt lärarskap. Stockholm: Sveriges universitetslärare och forskare. Sökbar som öppenresurs!

Elmgren, M., & Henriksson, A. (2015). Universitetspedagogik (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. (kap 2, 5-8).

Wennerberg, J., Blomström, V. & Nobel, E. (2019). Kollegial stöttning genom auskultation: Ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap, i Högre Utbildning, 9(1), 78-84. Sökbar som öppenresurs!

Wickström, Johan (2015). Dekonstruerad länkning: En kritisk läsning av constructive alignment inom svensk högskolepedagogik och pedagogisk utveckling, i Utbildning och Demokrati, Vol. 24(3), 1-23. Sökbar som öppenresurs!                    

 

Mittuniversitetets regler och styrdokument

Lathund för kursplaner 2019:1. Skapa eller revidera kursplaner vid Mittuniversitetet

Regel för kursplaner, Dnr 2009/830

 

Referenslitteratur

Biggs, J. & Tang, C. (2007). Teaching for quality learning at university: What the student does (3.rd ed.). Maidenhead: McGraw-Hill/Society for Research into Higher Education. 

Carroll, C., & O'Loughlin, D. (2014). Peer observation of teaching: Enhancing academic engagement for new participants, i Innovations in Education and Teaching International, 51(4), 446-456. Sökbar som öppenresurs!

Hargreaves, A., & O´Connor, M. T. (2019). Solidarity with Solidity: The case for collaborative professionalism. The Phi Delta Kappan, 100 (19, 20-24. Sökbar som öppenresurs!

Knowles, M., Holton, E. F. & Swanson, R. A. (2015). The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development (8.th ed.). Milton Park: Routledge. Sökbar som öppenresurs!

Langelotz, L. (2014). Vad gör en skicklig lärare?: En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik. Acta universitatis Gothoburgensis. Sökbar som öppenresurs!

Rättssäker examination (2020). 4. uppl. Stockholm: Universitetskanslerämbetet. Sökbar som öppenresurs!

Kursstart

18 oktober 2021

 

Kontakt

Helen Asklund

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

010-1427893