Medarbetare

Beslut om att viss utbildning, kunskap eller färdigheter för­värvade i yrkesverksamhet får ingå i kurs, ämne, program eller examen.

 

 • Syftet med ett tillgodoräknande är att en student inte ska behöva studera något som hen redan har motsvarande färdigheter i.
 • Ansökan om tillgodoräknande kan göras av den som är student vid lärosätet. Student är den som är antagen och bedriver studier vid lärosätet.
 • Lärosätet fattar beslut om tillgodoräknande, utifrån inkommen ansökan.
 • Sökanden behöver inte bedriva studier inom det ämne/program eller vid den institution som tillgodoräknandeansökan avser.
 • Ett beslut om tillgodoräknande är ett beslut, som beroende av dess art kan kräva mer eller mindre omfattande beslutsunderlag.
 • Varje beslut om tillgodoräknande måste fattas på individnivå, d v s inga generella bedömningar/beslut får förekomma.
 • Tillgodoräknandeprocessen ser likadan ut oavsett hur de åberopade meriterna har inhämtats eller om sökanden är nationell eller internationell student. (Gäller ej tillgodoräknanden inom Lärarlyftet och utbildning inom forskarnivå)

 

Överensstämmelse

Tillgodoräknandeansökan ska bifallas om inte väsentliga skillnader föreligger mellan meriter som åberopas och det som tillgodoräknandeansökan avser. Vid ett beslut om tillgodoräknande bör man inte kräva identiska meriter, utan snarare acceptera icke väsentliga skillnader.

 • Hur bedöms ansökan?
 • Överensstämmer angivna meriter med bifogade dokument?
 • Är meriterna äkta? Originalhandlingar kan komma att begäras in.
 • Vilken ämnestillhörighet har meriterna?
 • Vilken fördjupningsnivå motsvarar meriterna?
 • Hur många högskolepoäng motsvarar meriterna?
 • Uppfylls merparten av uppsatta lärandemål?

 

Tillgodoräkna till vad?

En tidigare merit kan tillgodoräknas till examen, hel kurs, del av kurs eller till ämne, nivå och omfattning. En kurs kan också tillgodoräknas till ett utbildningsprogram.

 

Tillgodoräkna till examen

Avslutade kurser vid andra svenska eller nordiska högskolor/universitet, som ska ingå i en generell examen tillgodoräknas av Examensfunktionen i samband med examensansökan.

 

Tillgodoräkna till hel kurs

När en tidigare merit ska tillgodoräknas till hel kurs behandlas ansökan av Examensfunktionen och bedömning/utlåtande inhämtas av utsedd ämneskunnig. Är studenten registrerad på kursen skall avbrott rapporteras in i Ladok med en hänvisning till beslutets diarienummer, vilket görs av examenshandläggaren som också rapporterar in beviljat tillgodoräknande av hel kurs.

 

Tillgodoräkna till del av kurs

När en tidigare merit ska tillgodoräknas till del av kurs (kurs­moment eller del av kurs utan uppdelning i moment) behandlas ansökan av Examensfunktionen och bedömning/yttrande inhämtas av utsedd ämneskunnig. Beslut sänds till berörd fakultets-/utbildningshandläggare som rapporterar in tillgodoräknandet i Ladok.

 

Tillgodoräkna till ämne/huvudområde

Ibland finns inte en motsvarande kurs att tillgodoräkna till, då kan man tillgodoräkna till ämne/huvudområde, nivå (A, B, C, eller AV) och omfattning (högskolepoäng). Målet kan då vara uppfylla examensfordringarna.

 

Tillgodoräkna till program – valbar kurs

Valbara kurser lästa utanför ett program ska tillgodoräknas till programmet om utbildningen leder till en yrkesexamen (om inte Examensfunktionen meddelat annat i det berörda fallet). Om programmet leder till generell examen kan den valbara kursen tas med direkt vid ansökan om examen.

 

Utlandsstudier och Learning Agreement

Innan en student åker på utlandsstudier ska kurser och poäng bedömas/godkännas av utsedd person (ämnesansvarig eller programansvarig) på institutionen. Kurser som ska läsas utomlands och ev dess motsvarighet på Miun, fylls i efter bedömning i ett Learning Agreement som signeras av studenten, ansvarig på institutionen vid Miun, och på mottagande lärosäte.

Ett komplett Learning Agreement är studentens dokumentation på att utlandskurserna har bedömts/godkänts av institutionen i förväg, vilket både är en trygghet för studenten och underlättar Examensfunktionens handläggning av ansökan om tillgodoräknande vid hemkomst. Om studenten byter ut kurser under utlandsstudierna är det studentens ansvar att kontakta institutionen, tillhandahålla nya kursplaner, och uppdatera befintligt dokument så att kurserna i Learning Agreement stämmer överens med de faktiska kurserna.

 

Uppdragsutbildning

Från en uppdragsutbildning kan meriter tillgodoräknas till grund- och avancerad nivå, d v s ej till forskarnivå. Tidigare meriter kan inte tillgodoräknas till en uppdragsutbildning.

 

Handläggningstid och komplettering av underlag

Vid Mittuniversitetet är målsättningen att en ansökan om tillgodoräknande ska behandlas och beslut fattas inom två månader från det att en fullständig ansökan inkommit. Det åligger den sökande att ansvara för att ansökan är fullständig. Handläggaren ska av sökanden be­gära de kompletterande handlingar som kan behövas för att ansökan ska anses vara fullständig.

 

Om underlag inte kan bifogas

Om den sökande helt eller delvis saknar dokumentation över sina meriter ska metoder utvecklas för att kunna göra rättvisa be­dömningar. Exempelvis upprättas ett bakgrundsdokument – se mer om detta i Tillgodoräknandeordningen.

 

Kursbevis och tillgodoräknande

För att ett kursbevis ska utfärdas måste någon del av kursen ha examinerats vid Mittuniversitetet. Kursbevis utfärdas m a o inte då hel kurs har tillgodoräknats.

 

Beslut

Beslut om bifall eller avslag skall lämnas skriftligt. Beslut om avslag eller delvis avslag/bifall ska innehålla utförliga beslutsmotiveringar samt information om hur studenten kan överklaga beslutet. Beslut fattas av och skickas till studenten av Examensfunktionen.